Hetkellisyyttä hahmottelemassa – Väliaikaisuuden maisema-arkkitehtuuri

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Viime vuosikymmeninä väliaikainen tilankäyttö ja -rakentaminen ovat olleet ajankohtaisia aiheita kaupunkisuunnittelussa ja -tutkimuksessa. Kaupunkiympäristö on jatkuvassa kehityksen tilassa, jossa muodonmuutos luo olosuhteita väliaikaisuudelle. Maiseman olemuksessa väliaikaisuus on aina ollut sisäänkirjoitettuna ominaisuutena, joka tekee muutosta näkyväksi muun muassa vuodenaikojen vaihtelun, rakentamisen edistymisen, kasvillisuuden kehittymisen ja kaupunkiympäristön uudistumisen kautta. Vaikka väliaikaisuus on oleellinen osa maisemaa, sitä ei ole juurikaan tutkittu maisema-arkkitehtuurin keinona. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää miten väliaikaisuutta voidaan soveltaa maisema-arkkitehtuurin keinona. Aihetta lähestytään niin teorian kuin praktiikan näkökulmasta hyödyntämällä tutkimuskirjallisuutta sekä kolmea tapaustutkimusta. Työssä perehdytään ensin väliaikaisuuden ilmiöön, jonka jälkeen selvitetään kirjallisuuden pohjalta luotujen näkökulmien avulla väliaikaisuuden ilmenemistä maisema- arkkitehtuurissa. Tutkimuksen teoreettiseksi kontekstiksi on tunnistettu modernin kaupunkimaiseman murroksessa kehittyneet suuntaukset: maisema-, tilapäis-, ja ekologinen urbanismi. Nämä suunnitteluideologiat käsittelevät väliaikaisuutta kukin eri näkökulmasta ja tuovat esille erilaisia väliaikaisuuden soveltamiskeinoja. Väliaikaisen maiseman suunnittelupraktiikkaa avataan tapaustutkimuksilla kolmesta kansainvälisestä kaupunkikehittämisprojektista, joista jokainen edustaa erilaisia väliaikaisuuden soveltamisen tapoja, motivaatioita ja toteutumisasteita. Jo lakkautetussa Plug n Play -puistossa Kööpenhaminassa väliaikaisuudella on paikattu kaupunki- kehittämisen vastoinkäymisiä. Frederician kaupungissa väliaikainen maisema on valjastettu rakentuvan kaupunginosan luomisen välineeksi. Tempelhofin entisellä lentoasemalla Berliinissä väliaikaisesta tilankäytöstä on muodostunut vaihtoehtoinen kaupunkikehittämismalli, joka on saavuttanut toistaiseksi voimassa olevan aseman. Työn lopussa muodostetaan johtopäätöksiä, joissa esitetään keinoja väliaikaisuuden soveltamiseksi maisema-arkkitehtuurissa. Väliaikaisuus voi toimia osallisuuden alustana. Väliaikaisuuden soveltamisella voidaan murtaa vakiintuneita toimintamalleja ja laajentaa maisema-arkkitehtuurin vaikutusvaltaa. Väliaikaisuus mahdollistaa ideoiden kokeilemisen ja arvioimisen maiseman luonnollisessa koossa. Väliaikaisuus voi toimia muutoksen toteuttajana. Väliaikaisuus varustaa tulevaisuutta, mutta palvelee samanaikaisesti nykyhetkeä. Väliaikaisuuden soveltamisella voidaan vaikuttaa ajan kokemiseen. Lisäksi väliaikaisuus voi toimia maisema-arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ja -käytäntöjä vapauttavana tekijänä.

For recent decades, temporary use and construction of space have been topical subjects in urban planning and research. The urban landscape is in a constant state of progression, where permutation creates conditions for transience. In the conception of landscape, ephemerality has always been a fundamental quality that brings transition into a visible form, whether it be changing of the seasons, progress of construction, development of vegetation or urban renewal. Albeit being an integral element of landscape, transience has rarely been researched as a means of landscape architecture. The aim of this thesis is to determine how transience can be employed as a means of landscape architecture. The subject is studied both from a theoretical and a practical viewpoint using research literature and three case studies. Firstly the phenomena of the temporary is examined and thereafter the presence of transience in landscape architecture investigated through standpoints formulated upon literature. As theoretical context for the study, design approaches emerged from the disruption of modern urban landscape are identified in landscape-, temporary-, and ecological urbanism. The design philosophies of these approaches address transience each from a distinctive perspective and demonstrate different means of employing transience. Design practise of temporary landscape is dissected via three case studies of international urban development projects that each represent different methods, motivations and completion states of employing transience. In the now-defunct Plug n Play park in Copenhagen, temporary conditions have compensated downturns of urban development. In the town of Fredericia temporary landscape has been utilized as a design tool for an urban district in the making. In the former airport of Tempelhof in Berlin, temporary use of space has evolved into an alternative urban development model that has since gained a permanent status. The study closes with a formulation of conclusions that present employment of transience as a means of landscape architecture. Transience can act as an interface for participation. Through employment of the interim, conventional practises can be disrupted and the influence of landscape architecture extended. Transience allows ideas to be tested and evaluated in the actual size of landscape. The temporary can function as an agent for change. Transience furnishes the future, but can simultaneously serve the ad hoc. Employment of temporary conditions can alter the way time is perceived. In addition, transience can act as an liberating factor for design and convention of landscape architecture.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor

Keywords
väliaikainen, tilapäinen, ohimenevä, hetkellinen, väliaikainen maisema, tilapäiskäyttö, maisema-arkkitehtuuri
Citation