The effect of chemicals on paper formation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 91 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Työssä selvitettiin kahden retentiojärjestelmän ja eri fiksatiivien vaikutusta kuitusulpun flokkisuuteen ja paperin formaatioon. Työssä käytettiin kahta koelaitteistoa. Ensimmäisellä koelaitteistolla tutkittiin fiksatiivien ja retentiokemikaalien vaikutusta hienoja täyteaineen flokkaantumiseen putkivirtauksessa. Toiseen laitteistoon oli rakennettu perälaatikon turbopilliä simuloiva rakenne. Laitteistolla selvitettiin kemikaalien vaikutusta kuitusulpun flokkaantumiseen erilaisissa virtaustilanteissa. Lisäksi tehtiin paperikonekoeajo, jossa selvitettiin retentiojärjestelmien vaikutusta paperin formaatioon ja painojäljen epätasaisuuteen. Käytetyt retentiojärjestelmät olivat kaksikomponenttijärjestelmiä. Järjestelmässä 1 polymeerinä oli suoraketjuinen kationinen polyakryyliamidi (C-PAM) ja järjestelmässä 2 haaroittunut C-PAM. Molemmissa järjestelmissä käytettiin mikropartikkelina bentoniittia. Suoraketjuinen C-PAM muodosti suurempia ja kestävämpiä flokkeja kuin haaroittunut C-PAM. Järjestelmällä 1 saavutettiin parempi vedenpoistonopeus, mutta huonompi B-formaatio kuin järjestelmällä 2. Painetun paperin mottling oli järjestelmällä 2 vähäisempää kuin järjestelmällä 1. Fiksatiiviannostuksella oli tärkeä merkitys täyte- ja hienoaineen flokkaantumiseen, Täyteainepartikkelit eivät flokkaantuneet kummallakaan retentiojärjestelmällä ilman fiksatiivia. Fiksatiivin lisääminen täyteainesuspensioon mahdollisti retentiokemikaalien toiminnan. Ylisuurella fiksatiiviannoksella täyte- ja hienoainesuspensiot stabiloituivat steerisesti. Suoraketjuisella C-PAM:lla muodostuneet flokit olivat joustavia ja ne kestivät hyvin leikkausvoimia. Haaroittuneella C-PAM:Ila flokeista tuli jäykempiä kuin suoraketjuisella C-PAM:lla johtuen haaroittuneen polymeeriketjun jäykästä rakenteesta. Jäykkä flokkirakenne murtuu turbulenssissa helpommin kuin joustava rakenne. Virtauslaitteistoilla tehdyissä kokeissa saatiin selville kemikaalien flokkaustehokkuudet ja vaikutus flokkien lujuuteen. Saadut tulokset tukivat paperikonekoeajosta saatuja tuloksia. Paperikoneen retentiojärjestelmää vaihdettaessa virtauslaitteistot ovat hyödyllisiä työkaluja järjestelmien esivalinnassa.
Description
Supervisor
Laine, Janne|
Thesis advisor
Hirvonen, Kirsi
Keywords
formation, formaatio, flocculation, flokkisuus, retention, retentio, fixing agent, fiksatiivi, flocculant, flokkulantti, microparticle, mikropartikkelitekniikka, drainage, vedenpoisto
Other note
Citation