Creation of a building operating system: holistic approach

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Master’s Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
85
Series
Abstract
Purpose of this thesis is to examine requirements for a building operating system from a holistic perspective. To understand the context of the subject, an extensive literature review was carried out which explores the evolution of operating systems alongside the history of computing, unravelling the concept of an operating system. In addition, various building information systems, including building automation systems and internet of things systems are reviewed in order to understand modern and future trends of building technology. Furthermore, literature review investigates telecommunications and digital identity authentication through their evolution and standardisation towards interoperability, to provide knowledge on how to achieve interoperability in building systems. An interview study was conducted as the empirical part of the study in order to complement the theoretical framework of the thesis. A dozen building digitalisation experts were interviewed, inquiring their insights on the current and future situation of building systems. More closely, open systems, open data, platform ownership, disruption, killer applications, user-centredness, and Finland’s opportunities were discussed in respect of the building operating system. Building operating system requires connection between various technology inside a building, and collaboration between various parties who use and manage the building. The system should exploit open standards and enable open data. User-centred development should be encouraged for the benefits of end users. The system needs to expand globally to achieve critical mass and unleash its full potential as a platform. Each building with similar properties should have the same features, being able to use same services and applications in any building with an operating system, thus enabling portability. The system requires convenient software development kits, application programming interfaces and abstractions for the needs of software and service developers. A vibrant developer community is required to expand the platform and enable a wide range of services and applications.

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia rakennuksen käyttöjärjestelmän holistisia vaatimuksia. Laaja kirjallisuuskatsaus tehtiin aiheen ymmärtämiseksi, joka tutkii käyttöjärjestelmien evoluutiota rinnakkain tietojenkäsittelyn historian kanssa, tarkoituksena hahmottaa käyttöjärjestelmän käsitettä. Lisäksi, eri rakennusten tietojärjestelmiä, mukaan lukien rakennusautomaatiojärjestelmiä ja esineiden internet -järjestelmiä käytiin läpi ymmärtääkseen nykyisiä ja tulevia trendejä rakennusteknologiassa. Edelleen kirjallisuuskatsaus tutkii televiestintää ja sähköistä tunnistautumista niiden kehityksen ja standardisoinnin kautta kohti yhteentoimivuutta, tarjoten tietoa siitä, miten yhteentoimivuutta voitaisiin kehittää rakennusjärjestelmissä. Haastattelututkimus tehtiin diplomityön empiirisenä osuutena, jonka tarkoituksena oli laajentaa työn teoreettista viitekehystä. Tusina rakennusten digitalisaation asiantuntijaa haastateltiin, joilta kysyttiin rakennusjärjestelmien nykytilasta ja tulevaisuudesta. Lähemmin, keskustelut käsittelivät avoimia järjestelmiä, avointa dataa, alustan omistajuutta, disruptiota, menestyssovelluksia, käyttäjäkeskeisyyttä sekä Suomen kansainvälistä potentiaalia rakennuksen käyttöjärjestelmän näkökulmasta. Rakennuksen käyttöjärjestelmä vaatii rakennuksen sisällä olevien eri teknologioiden yhteenliittämisen, sekä yhteistyötä rakennusta käyttävien ja hallinnoivien osapuolten välillä. Järjestelmän pitäisi hyödyntää avoimia standardeja ja mahdollistaa avoimen datan käytön. Käyttäjäkeskeistä suunnittelua pitäisi kannustaa loppukäyttäjien etuja suosien. Järjestelmän täytyy levitä globaalisti saavuttaakseen kriittisen massan ja ottaakseen käyttöön sen koko potentiaalin. Jokaisella samankaltaisella rakennuksella täytyisi olla käytössään yhtäläiset ominaisuudet, mahdollistaen samojen palveluiden ja sovellusten käytön missä tahansa käyttöjärjestelmää käyttävässä rakennuksessa, täten mahdollistaen siirrettävyyden. Järjestelmä vaatii sopivat ohjelmointirajapinnat, abstraktiot ja ohjelmistokehykset sovellus- ja palvelukehittäjien tarpeita varten. Laaja kehitysyhteisö vaaditaan alustan levittämiseksi ja sovellustarjonnan laajentamiseksi.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Seppälä, Timo
Keywords
digitalisation, operating system, real estate, construction, smart building, building automation
Other note
Citation