Increasing and Measuring Engagement in Social Media Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-12-13
Department
Major/Subject
Media
Mcode
IL3009
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
Following the disruption in marketing, social media has emerged as one of the most important new marketing channels. In social media, engagement is believed to be the key to effective marketing and to better results. However, there is little research on the topic, and less proven methods to effectively increase or measure engagement. This research aims to provide reliable, yet easy to use, tools for increasing and measuring engagement in social media. A framework to increase engagement and engagement measurement tools for Facebook and Twitter are presented, based on existing literature and iterated further with the help of feedback from social media professionals and using them in an actual marketing campaign. The framework and measurement tools are then tested by measuring the change in engagement levels during a social media marketing campaign following the engagement framework, and comparing the results with a campaign that did not follow the framework. The results suggest that the framework does indeed increase engagement, but only in some situations, and that engagement can increase more even without using it. Therefore, the framework is suggested to be used as a starting point when planning a social media campaign, while being ready to apply changes to the campaign if engagement rates are not increasing as planned. The measurement tools provided reliable data and are considered useful. However, engagement should be measured over a longer period of time than just during a marketing campaign to see how the engagement levels vary in the long term, and to get more trustworthy data. The results provide useful managerial insights for marketers and provide a good basis for further research on increasing and measuring engagement in social media.

Median murroksen myötä sosiaalinen media on noussut yhdeksi tärkeimmäksi uudeksi markkinointikanavaksi. Sitouttaminen (engagement) nähdään sosiaalisessa mediassa yhtenä tärkeimpänä keinona tehdä tehokasta ja tuottavaa markkinointia. Aiheesta on kuitenkin varsin vähän tutkimusta, ja vielä vähemmän löytyy ajankohtaisia, todistettuja keinoja sitoutumisen lisäämiseksi tai mittaamiseksi. Tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan luotettavat, mutta helppokäyttöiset työkalut sitoutumisen lisäämiseen ja mittaamiseen sosiaalisessa mediassa. Työ esittelee sitoutumisen lisäämiseen tarkoitetun viitekehyksen, ja sitoutumisen mittaamiseen tarkoitetut mittaustyökalut. Molemmat pohjaavat olemassa olevaan kirjallisuuteen, ja niitä on jatkokehitelty ammattilaisilta saadun palautteen sekä koekäytön perusteella. Valmista viitekehystä ja mittaustyökaluja kokeiltiin käytännössä mittaamalla sitoutumistasojen muutosta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan, viitekehystä noudattavan markkinointikampanjan aikana. Saatuja sitoutumistasoja ja niiden muutoksia verrattiin tuloksiin aiemmasta kampanjasta, joka ei noudattanut kehitettyä viitekehystä. Tulokset osoittavat, että viitekehyksen käyttö kampanjan suunnittelussa lisää sitoutumista, joskin vain joissain tilanteissa. Lisäksi sitoutuminen voi kasvaa jopa enemmän myös silloin, kun viitekehystä ei käytetä. Täten viitekehystä suositellaan käytettävän helppona lähtökohtana kampanjan suunnittelussa, mutta kampanjan on oltava valmis muuttumaan sitoutumistasojen mittausten perusteella. Mittaustyökalut tuottivat selkeää ja luotettavaa tietoa, ja tarjoavat käyttökelpoisen tavan arvioida sitoutumistasojen muutoksia. Sitoutumista olisi kuitenkin hyvä mitata pidempään kuin vain juuri ennen kampanjaa ja sen aikana, jotta nähtäisiin kuinka sitoutumistasot muuttuvat pidemmällä aikavälillä. Näin saadaan uskottavampaa ja luotettavampaa tietoa sitoutumisen muutoksista. Tulokset antavat hyödyllistä tietoa markkinoijille, ja tarjoavat monipuolisen pohjan tulevalle tutkimukselle sitouttamisen lisäämisestä ja mittaamisesta sosiaalisessa mediassa.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Haapalainen, Kari
Keywords
social media, engagement, marketing, brands, facebook, twitter
Other note
Citation