Guideline-supported user-centered design of multimodal speech-enabled TV-guide

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
7 + 90 + liitt. 3 s.
Series
Abstract
Multimodaalisiksi käyttöliittymiksi kutsutaan sellaisia käyttöliittymiä, jotka antavat käyttäjän kommunikoida laitteiston kanssa useita modaliteetteja hyödyntäen, kuten puheella, eleillä ja näppäinten painalluksilla. Suuri osa multimodaalisuutta koskevasta tutkimuksesta koskee sovelluksia, jotka yhdistävät puheen johonkin muuhun syöttötapaan. Puheentunnistuksen erityispiirteet vaikuttavat paljon siihen, miten puhetta kannattaa käyttää multimodaalisissa käyttöliittymissä. Multimodaaliset käyttöliittymät, kuten mitkä tahansa käyttöliittymät, tulee suunnitella huolella, jos tavoitteena on luonnollinen vuorovaikutus ja helppokäyttöinen liittymä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on metodi, joka keskittyy käyttäjiin koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnitteluprosessin aikana suunnittelija voi tukeutua myös olemassa olevaan tietoon hyvistä käyttöliittymistä. Tämä tieto on usein koostettu suunnitteluperiaatteiden muotoon. Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut kerätä kokemuksia multimodaalisten käyttöliittymien käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyvistä erityispiirteistä. Tutkimus keskittyy erityisesti puhetta tunnistaviin multimodaalisiin käyttöliittymiin sekä suunnitteluperiaatteiden rooliin prosessissa. Tutkimuksen aikana koottiin lista sellaisista suunnitteluperiaatteista, jotka ovat hyödyllisiä puhetta ja WAP:ia yhdistävien käyttöliittymien suunnittelussa. Tutkimus oli luonteeltaan konstruktiivinen, joten tässä diplomityössä kuvataan multimodaalisen TV-ohjelmaoppaan suunnitteluprosessi ja prosessin aikana opitut asiat. Suunnitteluprosessi perustui vahvasti Jakob Nielsenin kehittämälle käyttäjäkeskeisen suunnittelun mallille. Tutkimus osoitti, että suunnittelijan kannattaa ottaa monta erityispiirrettä huomioon. Jokainen käytössä oleva modaliteetti kannattaa analysoida, jotta kuhunkin tehtävään sopivimmat modaliteetit löytyvät. Puheen mukanaolo luo myös monta huomioonotettavaa piirrettä suunnitteluprosessiin. Suunnittelijan kannattaa tutkia, miten ihmiset puhuvat sovellusalueesta keskenään. Lisäksi perinteisiä käytettävyystestausmetodeja täytyy hieman soveltaa puhekäyttöliittymien testaamisessa. Suunnitteluperiaatteet osoittautuivat hyödylliseksi lähes jokaisessa suunnitteluvaiheessa.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kuoppala, Hannu
Keywords
user-centered design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, design guidelines, suunnitteluperiaatteet, multimodal interfaces, multimodaaliset käyttöliittymät, speech interfaces, puhekäyttöliittymät, WAP, WAP
Other note
Citation