Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyyn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN VAIKUTUS TULOKSENJÄRJESTELYYN Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä tilintarkastuksen laatua ja tuloksenjärjestelyyn liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Empiirisessä osassa oli tarkoituksena testata aikaisemman tutkimuksen perusteella rakennettuja hypoteeseja suomalaisella aineistolla. Tavoitteena oli löytää selvittää tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn yhteyttä. Lisäksi tutkittiin tuloksenjärjestelyn ja muiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden välistä yhteyttä. Lähdeaineisto Lähdekirjallisuutena käytettiin enimmäkseen ulkomaista kirjallisuutta. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Helsingissä vuoden 2007 lopussa listattuna olleita yrityksiä. Lopullinen otoskoko oli 110 yritystä. Aineiston käsittely Tuloksenjärjestelyn mittarina käytettiin muunnellun Jonesin mallin mukaisesti laskettuja harkinnanvaraisia jaksotuseriä. Tutkimuksen hypoteesien ratkaisemiseksi muodostettiin kaksi erilaista regressiomallia, joiden avulla selvitettiin kahden eri muuttujan ja harkinnanvaraisten jaksotuserien välistä yhteyttä. Lisäksi suoritettiin testi, jonka avulla selvitettiin yritysten mahdollista tuloksenjärjestelyä tavoitetuloksen saavuttamiseksi. Tulokset Tulokset olivat odotettuja aikaisemman tutkimuksen perusteella. Regressionanalyysin perusteella tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä on negatiivinen tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys. Tuloksenjärjestelyä mittaavan testin perusteella ei löydetty näyttöä tuloksenjärjestelystä kohti tavoitetulosta. Avainsanat Tuloksenjärjestely, Harkinnanvaraiset erät, Tilintarkastuspalkkiot
Description
Keywords
Tuloksenjärjestely, Harkinnanvaraiset erät, Tilintarkastuspalkkiot
Other note
Citation