Monitoimirakennus Porin Kirjurinluotoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
138
Series
Abstract
Diplomityöni ”Monitoimirakennus Porin Kirjurinluotoon” on osa Aalto-yliopiston ja Porin kaupungin välistä Elävä Pori -yhteistyötä. Työn tavoitteena on tutkia noin 7500 m2 kokoisen monitoimirakennuksen sijoittumista Kirjurinluodon ja Hanhiluodon etelärannalle kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Kaupunkikuvallisen tarkastelun lisäksi työssä on tutkittu rakennuksen sisäistä toimintaa ja ehdotettu ratkaisuksi avointa ja muuntojoustavaa sisätilaa. Diplomityön lähtötietoina toimivat aikaisemmat suunnitelmat Kirjurinluodolle ja keskustelut Porin Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Tavoitteena suunnittelulle on ollut uudentyyppinen monitoimirakennus, joka voi muuntua vastaamaan eri tapahtumien vaatimuksia. Monitoimirakennus on suunniteltu toimimaan musiikki-, kongressi, teatteri- ja urheilukäytössä. Rakennus ja sen pääperiaatteet esitellään arkkitehtuurikilpailua vastaavalla tarkkuudella. Monitoimirakennus on jaettu kolmeen osaan. Maantasokerroksen aula, aputilat ja tekniset tilat sijaitsevat maastoon sulautuvan ja Kirjurinluodon puistoa jatkavan kumpareen alla. Kumpare muodostaa ulko- ja sisäkatsomoille hyvän muodon. Suuri puinen kuorirakenteinen katto on rakennuksen näkyvin osa. Katon ja kumpareen välissä sijaitsee avoin välitila, johon sijoittuvat suuri monitoimisali, yleisötilat, kahvila ja ravintola. Diplomityön selostusosassa käsitellään suunnittelualueen taustoja sekä tekstin että kuvien avulla, esitellään suunnittelutehtävä, analysoidaan suunnittelualuetta, avataan prosessia projektin takana ja esitellään lopullinen suunnitteluprojekti.

”Multifunctional Building in Kirjurinluoto, Pori” is part of the ”Living Pori” collaboration between Aalto University and the City of Pori. The aim is to study the architecture of a 7500 m2 sized multifunctional building and placement in Kirjurinluoto and Hanhiluoto, the southern banks of the national urban park. In this Thesis functions of the building are studied, as well as massing and visual appearance in the cityscape. As a result, a building with flexible and open interior space is being proposed. This master’s thesis is based on the previous plans for Kirjurinluoto and discussions with the Pori City Planning Department. The objective for the design is a new type of multi-purpose building with a space that can be changed to meet the requirements of different users. The building is designed to work with music, congress, theater and sporting events. The building and it’s main principles are presented with accuracy of an architectural competition. Multi-purpose building is divided into three parts. Ground floor lobby, utility rooms and technical facilities are located under a plinth continuing the Kirjurinluoto park. The plinth forms the shape for outdoor auditorium and indoor stand. The large wooden gridshell ceiling is the most visible part of the building. In between the ceiling and the plinth are located the large multi-purpose hall, public spaces, a café and a restaurant. The thesis report begins with explaining the backgound of the site with the help of text and pictures, next presenting the designing task, then analysing the site, next opening up the process behind the project and then presenting the final project.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Salminen, Ilkka
Keywords
julkinen rakentaminen, monitoimirakennus, kuorirakenne, puuarkkitehtuuri
Other note
Citation