Communication practices in project management - the relation of media to message

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 114 s. + liitt. 29
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena oli selvittää, minkälaista projektinhallintaan liittyvä viestintä on teollisuuden suurissa projekteissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälaisia projektien hallinnan viestintään liittyvät genret eli viestintävälineen ja viestin yhdistelmät ovat ja minkälaisia ongelmia ja kehitystarpeita viestintämuotoihin liittyy. Työ on osa hankesuunnitelmaa, jossa tarkastellaan, miten projektien tietomäärää voidaan hyödyntää tehokkaammin ja tuloksellisemmin käyttäen uusia tietoteknisiä ratkaisuja ja viestintävälineitä sekä millä teknologioilla ratkaisut voidaan saavuttaa. Työn kokeellisessa osassa tutustuttiin haastattelujen avulla projektinhallintaan liittyvään viestintään neljässä esimerkkiyrityksessä. Täydentävää tietoa projektinhallinnan viestinnästä sekä viestintävälineiden käytöstä ja viestinnän genreistä saatiin kyselylomakkeen ja puhelinhaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä neljästä yrityksestä ja kyselyyn sekä puhelinhaastatteluihin yhteensä 15 henkilöä kolmesta yrityksestä. Tulosten mukaan viestintään liittyviä ongelmia ovat muun muassa tietotulva, tiedonkulun ongelmat, riittämätön tiedotus, viestinnän tärkeyden tunnistamisen puute, puutteelliset kommunikointi- ja viestintävälineiden käyttötaidot sekä sähköisten välineiden liiallinen käyttö. Myös yksittäisiin viestintävälineisiin liittyviä ongelmia mainittiin. Tärkeinä kehityskohteina pidettiin esimerkiksi olemassa olevien välineiden, kuten dokumentinhallintajärjestelmien, jatkuvaa kehittämistä, metatiedon käyttöä, dokumenttien automaattisen käsittelyn lisäämistä sekä työntekijöiden koulutusta. Uusien viestintävälineiden tarpeellisuudesta esitettiin eroavia mielipiteitä: toisaalta niiden käyttöönottoa toivottiin ja toisaalta sanottiin, että nykyiset viestintävälineet riittävät. Viestinnän kannalta tärkeinä asioina nähtiin riittävä kasvokkain kommunikointi sekä muun muassa selkeät ohjeistukset, viestinnän vastuuhenkilöiden määrittely, viestinnän jäljitettävyys ja oikeiden viestintävälineiden käyttö. Projektinhallinnan viestintään vaikuttavien tekijöiden lisäksi tulosten yhteydessä käsitellään muun muassa viestintävälineiden käyttöä ja välineisiin liittyviä mielipiteitä sekä projektinhallinnan viestintään liittyviä genrejä. Tulosten ja kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että genret ovat hyödyllisiä tunnistettaessa erilaisia viestinnän tyyppejä ja niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämisessä ja metatiedon luomisessa.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
project management, projektinhallinta, communication in project management, projektinhallintaan liittyvä viestintä, genres of organizational communication, yritysviestinnän genret
Citation