Chaos in terminology related to material recycling in paper industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Date
2015
Major/Subject
Teollisuustalous
Industrial management
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
123 + app. 10
Series
Abstract
The objective of this thesis is to increase understanding of the multiple uses of different terms related to paper industry material recycling. Use of terms related to material recycling in paper board industry is in chaos. Generally accepted, uniform definitions of terms are missing. Material recycling rate cannot be calculated univocally due to great number of different definitions. Often, different terms are being used for the same matter; and often, the same term is being used to refer to different matters. Additionally, at present there is no reliable framework in use to describe paper industry material flows unequivocally. Consequently for example it is not possible to compare geographical regions with each other reliably. There is a need to develop a new, uniform framework and corresponding terminology to describe and quantify paper industry material flows. This new framework could help to better describe, understand, and manage regional and global paper industry material flows uniformly. A univocal framework and uniform terminology is necessary in order to estimate the future raw material demand and in order to compare different regions with each other. When developing a new framework for paper industry material flows, special attention should be paid to material recycling, which plays an increasingly important role in paper manufacturing.In this thesis a comprehensive review of extant terms and frameworks was carried out. An extensive table of terms as well as a list of existing frameworks is presented. Different definitions of terms used in the literature and selected frameworks are compared. Preliminary suggestions for the development of a uniform recycling framework and clarifying the recycling terminology are provided.

Tämän lisensiaattityön päämääränä on lisätä ymmärrystä paperiteollisuuden materiaalikierrätykseen liittyvien termien moninaisesta käytöstä. Materiaalin kierrätystä koskevien termien käyttö paperi- ja kartonkiteollisuudessa on kaaoksessa. Yleisesti hyväksyttyjä termejä ja määritelmiä ei ole olemassa. Materiaalin kierrätysastetta ei voida laskea yksiselitteisesti, sillä käytössä on suuri määrä erilaisia määritelmiä. Samasta asiasta käytetään usein eri termiä. Toisaalta, sama termi voi tarkoittaa eri asioita. Tällä hetkellä ei ole olemassa myöskään yhtenäistä mallia, jolla kuvattaisiin paperi- ja kartonkiteollisuuden materiaalivirtoja yksiselitteisesti. Tämän vuoksi on mahdotonta verrata eri maantieteellisiä alueita ja niiden materiaalivirtoja keskenään luotettavasti. On tarpeellista kehittää uusi, yhdenmukainen malli ja siihen liittyvä terminologia. Tätä uutta ja yhtenäistä terminologiaa käyttämällä pitäisi pystyä kuvaamaan ja kvantifioimaan paperiteollisuuden materiaalivirtoja yhdenmukaisesti niin alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Yhtenäinen materiaalivirtoja kuvaava malli ja siihen liittyvä yhdenmukainen terminologia ovat välttämättömiä laadittaessa tulevia materiaalivirtoja koskevia ennusteita ja verattattessa eri alueita keskenään. Uuden materiaalivirtamallin kehittämisessä erityistä huomiota tulee kiinnittää materiaalin kierrätykseen, koska kierrätysmateriaalin osuus on yhä suurempi paperinvalmistuksessa. Tässä lisensiaattitutkimuksessa tutkittiin laajalti paperiteollisuuden materiaalikierrätykseen liittyvien termien käyttöä ja määritelmiä. Lisäksi tutkittiin valittujen mallien käyttöä paperiteollisuuden materiaalivirtojen kuvaajina. Tässä lisensiaattityössä annetaan myös alustavia ehdotuksia uuden yhtenäisen materiaalikiertoa kuvaavan mallin luomiseksi ja siihen liittyvän terminologian kehittämiseksi.
Description
Supervisor
Kauranen, Ilkka
Thesis advisor
Vasara, Petri
Keywords
recovered paper, waste paper, paper recycling, recycling rate, recovery, terminology, paper industry, keräyspaperi, jätepaperi, paperin kierrätys, kierrätysaste, keräys, terminologia, paperiteollisuus
Other note
Citation