Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Käsityö kokemuksena on matka käsityön somaestetiikkaan. Se on retki aistien, kehollisuuden ja käsityön kokemuksen maailmaan. Käsityö tuntuu kokonaisvaltaisesti, niin kehossa kuin mielessä. Käsityö on lähellä elämää ja on osa arkea. Käsityöstä on muotoutunut monimerkityksellinen kulttuurinen konstruktio. Se on paljon muutakin kuin tuote tai työ. Se on enemmän kuin käsin tuotteen valmistamista. Millainen on käsityön subjektiivinen kokemus? Mitä kaikkea käsityö on nykykulttuurissa? Lopputyön aiheena on käsityön somaesteettinen kokemus. Työssä tutkitaan käsityön esteettistä kokemusta somaesteettisessä kontekstissa. Tarkastellaan käsityön merkityksen muutoksia historian saatossa, sekä pohditaan sen merkitystä nykyisyydessä. Luodaan katsaus käsityön nykykulttuuriin, ja etsitään käsityön filosofisia perusteita pragmatismista ja somaestetiikasta. Työn tavoitteena on selittää käsillä tekemisen kokemusta somaesteettisessä kontekstissa sekä pohtia kehotietoisen ajattelun mahdollisuuksia kädentaidon kentällä. Työssä etsitään tekijöitä käsityön tekemisen iloon, avataan nykykäsityön merkityssisältöä ja pohditaan kehon kompleksista roolia käsityössä. Tavoitteita lähestytään tutkimalla käsityön historiaa, sen kohtaamia muutoksia ja kehittymistä sellaiseksi jona me sen ymmärrämme. Pohditaan, onko käsityöllä paikka filosofisen estetiikan kentällä, ja toisaalta miksi kysymys on mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Työssä etsitään käsityön tekemisen kehollista kokemusta sekä teorian että käytännön kautta. Kokemuksessa keskitytään esteettiseen kokemukseen, joka on vaikuttanut aineiston ja tiedonkeruumenetelmän valintaan. Esteettinen kokemus kumpuaa positiivisena koetusta. Tiedonkeruumenetelminä käytetään kyselyitä, haastatteluja ja omaa reflektiota. Oman reflektion, käsityöläisen hiljaisen tiedon, osuus on työssä merkittävä. Filosofia keskustelevana tieteenä tarjoaa toimivan ja mielenkiintoisen näkökulman käsityön esteettisen kokemuksen muodostumisessa. Käsityö nykykäsityön kontekstissa sisältää mielenkiintoisia filosofisia pohdinnan paikkoja. Tässä työssä käsityön esteettistä kokemusta tarkastellaan Richard Shustermanin kehittämän kehotietoisen filosofian, somaestetiikan kontekstissa. Somaestetiikka on oivallinen filosofia käsityön esteettisen kokemuksen kontekstissa.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Heinänen, Seija
Keywords
Somaestetiikka, Pragmatismi, Käsityö, Kokemus, Esteettinen kokemus, Estetiikka, Arts and Crafts
Other note
Citation