Kulttuuriaktivismi ja yhteisötaiteellisen toiminnan rakentuminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen tavoitteena on tarkastella kahta kulttuuriaktivismiin perustuvaa Tamperelaista luovaa yhteisöä, Sirkus Supinaa ja Värien Helmikuuta. Tutkimuksessa analysoidaan tarkastelun kohteena olevien yhteisöjen toimintarakenteita peilaamalla niitä Niklas Luhmannin luomaan, ja Yrjö Engeströmin edelleenkehittämään toimintateoriaan. Analyysin tuloksia sovelletaan Sirkus Supinan toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa kuvaillaan kulttuuriaktivismia ilmiönä, pohditaan yhteisöjen merkitystä sekä avataan toimintateorian käyttöä toiminnan analyysin apuna. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan kenttäjaksolla syntynyttä aineisoa toimintateorian periaatteisiin nojaten. Lopuksi tutkimuksen aikana kerätyn ja analysoidun empiirisen materiaalin avulla kootaan yhteen asioita, joita tulisi ottaa huomioon yhteisötaidehankkeita suunniteltaesssa sekä kehitetään Sirkus Supinan toimintaa.
Description
Supervisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Thesis advisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Keywords
Luovat yhteisöt, yhteisötaide, kulttuuriaktivismi, toimintateoria, taidetyöpaja, sirkus
Other note
Citation