Liikerakennusten jännebetonisten välipohjien värähtelyt ja niiden hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-02-23
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80 + 11
Series
Abstract
Värähtely on rakennuksissa esiintyvä ilmiö, joka voi olla haitallista ihmisen terveydelle tai mukavuudelle. Värähtelyn tunteminen on subjektiivista ja värähtelylle asetettu hyväksytty mukavuustaso on kasvanut. Nykyaikaisten liikerakennusten suunnitteluratkaisut tähtäävät yhä pidempiin ja kevyempiin välipohjaratkaisuihin, mikä lisää haitallisen värähtelyn riskiä. Tässä työssä selvitetään liikerakennuksissa esiintyvän värähtelyn arviointimenetelmiä sekä liikerakennusten jännebetonisissa välipojissa esiintyvää värähtelyä. Liikerakennusten välipohjilla olevien ihmisten tai koneiden aiheuttamaa värähtelyä tutkitaan mukavuuden ja terveyden kannalta. Rakennuksen ulkopuoleiset kuormituslähteet rajataan tämän työn ulkopuolelle. Värähtelyn arviointimenetelmiä tutkitaan kirjallisuuden perusteella. Eri arviointimenetelmiä vertaillaan keskenään. Värähtelymittauksia suoritetaan todellisissa asiakastilanteissa sekä yhden koehenkilön kuormittaessa välipohjaa. Liikerakennusten jännebetonisissa välipohjissa esiintyvää värähtelyä tutkitaan mittaamalla kiihtyvyyttä olemassa olevissa 2000-luvulla valmistuneissa liikerakennuksissa. Tuloksista tunnistetaan värähtelyn tunnusluvut. Värähtelyn arvioinnin havaittiin olevan monimutkaista ja menetelmän valinnan huomattiin vaikuttavan tuloksiin merkittävästi. Lisäksi värähtelyn arviointimenetelmän suhde hyvään suunnittelutapaan ei ole yksiselitteinen. Mittaustulosten perusteella tyypillisissä liikerakennusten jännebetonisissa välipohjissa ei havaittu haitallista värähtelyä. Värähtelyongelma liikerakennusten välipohjissa liittyy lähinnä tapauksiin, joissa iskun aiheuttama värähtely kulkeutuu rakennuksen runkoa pitkin liikerakennuksen välipohjaan.

Vibration is a phenomenon that appears in building structures and can have negative effects on occupants’ comfort or health. Moreover, the perception of vibration is subjective, and recent studies have revealed that tolerance to this phenomenon is decreasing. However, modern design choices aim at even longer and lighter floor solutions, which in turn increases the likelihood of perceptible vibration. This Master’s thesis discusses floor vibration evaluation methods and the floor vibration of precast concrete slabs in commercial buildings. The type of vibration analysed is that which occurs in commercial buildings, affects occupants’ comfort or health, and is caused by people or machines. External vibration sources were excluded from this study. Different vibration evaluation methods were analysed and compared. Vibrations of precast floor slabs in existing 21st century commercial buildings were measured employing an accelerometer. Measurements were taken in normal customer situations and in test situations, where one test person loaded the precast slab. Key features of floor vibration were identified from the measurement results. The outcome of this study revealed that the evaluation of vibration is complex and the evaluation method chosen significantly affects the results. In addition, the relationship between the evaluation method and a good design method is not clear-cut. According to the measurements taken in modern commercial buildings, floor vibration is not a problem. Vibration problems in commercial buildings are more related to impulses which are transmitted through the building frame and caused either by an internal machine or an external source.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Hakala, Ville
Keywords
värähtely, arviointi, liikerakennus, jännebetoni, välipohja
Other note
Citation