Adopting procedural information modeling in urban planning

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Managing Spatial Change, Land economy
Mcode
ENG3035
Degree programme
Master’s Programme in Managing Spatial Change (Managing Spatial Change, Land Economy)
Language
en
Pages
58
Series
Abstract
This thesis examines procedural modeling as a tool for urban plan creation. Procedural modeling historically has been used for 3D visualization of natural features, but with the release of the soft-ware CityEngine in 2008 the technology can easily be adopted also in problem domains dealing with urban environments. The study begins with a requirement analysis conducted to explore the needs urban planning imposes on the technology, based on which a functional procedural modeling production system is built using the CityEngine platform and its Computer Generated Architecture (CGA) scripting language. A solution is presented to the problem of control in procedural generation methods by introducing the concept of a selectable “Level of Control” and how its implementation in the produced system enables the planner to flexibly assume the necessary amount of control over the generated model. The finished product is then compared against the presented requirements of accuracy, efficiency, ease of use, high visual qualities, and advanced analytical capabilities. The efficiency of the system measured as the ratio between user interactions (mouse clicks and keystrokes) and modeling output in the setting of the assessment is found out to be two to three times greater than the efficiency of a more established manual modeling software. The technology as demonstrated through the produced system is concluded to be especially suitable for preliminary land use studies estimating the building potentials of extensive land areas. Directions for future research with potential to expand the applicability of the technology are discussed.

Tässä diplomityössä tutkitaan proseduraalista mallintamista kaupunkisuunnittelun työvälineenä. Proseduraalista mallintamista on historiallisesti käytetty luonnonmuotojen 3D-visualisoimiseen, mutta vuonna 2008 julkaistu CityEngine-ohjelma mahdollistaa teknologian helpon käyttöönoton myös rakennettua ympäristöä koskevissa aihepiireissä. Tutkielma alkaa analyysillä kaupunkisuunnittelun teknologiaan kohdistamista vaatimuksista, joiden perusteella rakennetaan CityEngineen ja sen Computer Generated Architecture (CGA) ohjel-mointikieleen perustuva proseduraalinen mallinnusjärjestelmä. Ratkaisuna proseduraaliseen mallintamiseen liittyvään kontrollin problematiikkaan esitellään käsite valittavasta ”kontrollitasosta”, ja kuinka sen implementaatio toteutetussa järjestelmässä mahdollistaa suunnittelijan ottaa joustavasti tarpeellisen määrän kontrollia generoitavan mallin suhteen. Valmista tuotetta verrataan esitettyihin tarkkuuden, tehokkuuden, käytön helppouden, korkealaatuisen visuaalisuuden, sekä kehittyneen analytiikan vaatimuksiin. Järjestelmän tehokkuus mitattuna käyttäjäinteraktioiden (hiiren klikkaukset ja näppäimistön painallukset) ja tuotetun mallin suhteena mittauksen asetelmassa on kahdesta kolmeen kertaa suurempi kuin vakiintuneemman manuaalisen mallinnusohjelman tehokkuus. Proseduraalisen mallintamisen, sellaisena kuin se tuotetussa järjestelmässä on implementoitu, todetaan olevan erityisen sopiva alustavien rakentamisen määrää laajoille alueille haarukoivien maankäyttötarkastelujen tuottamiseen. Työn lopuksi käsitellään teknologian käyttöaluetta laajentavia tutkimussuuntia.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Virrantaus, Kirsi
Keywords
CityEngine, procedural modeling, urban planning and design tools, urban models, CityEngine, proseduraalinen mallintaminen, kaupunkisuunnittelun työkalut, kaupunkimalli
Citation