Helsingin hukkatila urbaaneiksi viljelmiksi - konsepti hoitosopimuspalvelusta, jonka avulla kaupunki voi antaa hukkatilaansa asukkaiden kaupunkiviljelykäyttöön alueen hoitoa vastaan.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
25 + 11
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni olen palvelumuotoilun keinoin suunnitellut maksuttoman urbaanin viljelyn Helsingin joutomailla mahdollistavan palvelumallin, jonka ajatus on lähtöisin kaupunkiviljelijöiltä itseltään. Tämän ns. hoitosopimusmallin tavoitteena on täydentää Helsingistä jo ennestään löytyviä kaupunkiviljelyn muotoja ja vastata kasvavaan kysyntään. Pääasialliset tutkimusmenetelmäni ovat olleet kaupunkiviljelijöiden, heidän yhteistyökumppaniensa, Helsingin kaupungin rakennusviraston työntekijöiden ja asiantuntijoiden haastatteleminen ja kirjalliseen materiaaliin perehtyminen. Suunnittelussa olen hyödyntänyt palvelumuotoilun menetelmistä erityisesti ihmisläheistä näkökulmaa tukevia käyttäjäprofiileita ja -kertomuksia sekä laajaa kokonaisuutta jäsentäviä blueprint- kaavioita ja palvelupolkuja. Tutkimuksessa selvisi, että sekä kaupungin että yhteistyökumppanin roolin tulee olla taustalla vaikuttava toiminnan mahdollistaja, ja kunkin hoitosopimusalueen viljelijäjoukon tulee kantaa itse vastuu toiminnan sujuvuudesta. Viljelijät vaikuttavat halukkailta ottamaan tämän vastuun sen antaessa heille myös vapauden suunnitella viljelmän hoitoa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Suunnittelutyön tuloksena syntynyt palvelukonsepti havainnollistaa, kuinka Helsinki voi tehokkaasti ja pienin resurssein tarjota joutomaitaan kaupunkiviljelykäyttöön. Viljelijöiden kannalta konsepti on yksinkertainen: kiinnostuneiden ihmisten muodostama viljelijäjoukko suunnittelee toimintaa kaupungin tarjoaman ohjeistuksen avulla ja pyytää paikallisen kaupunginosa- tai muun yhdistyksen viljelmän yhteistyökumppaniksi. Yhteistyökumppani puolestaan tekee sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa, jolloin kaupunkiviljelijät saavat alueen käyttöönsä sovittuja hoitotöitä vastaan. Kaupungin maan antaminen asukkaiden käyttöön ilman rahallista korvausta on realistinen vaihtoehto, kunhan vastuukysymykset käsitellään ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu varmistetaan työssä esitetyllä tavalla. Palvelun tarjoaminen on myös tarkoituksenmukaista ja toivottua, sillä pienimuotoinen ja asukaslähtöinen hyötykasvien kasvattaminen urbaanissa ympäristössä paitsi tukee ruuantuotantoa kaupungissa, myös lisää yhteisöllisyyttä ja on mukana luomassa elävää ja vihreää kaupunkikuvaa. Opinnäytetyö on toteutettu Helsingin kaupungin rakennusvirastolle.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
palvelumuotoilu, kaupunkiviljely, helsinki, julkinen tila
Other note
Citation