Mobile Interface Design for Evoking Motivation: Design Implications from Self-Determination Theory and Motivational Interviewing

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-23
Department
Major/Subject
Ihminen ja vuorovaikutus
Mcode
IL3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
113
Series
Abstract
This study aims at finding ways to structure a mobile user interface in a way that it evokes user’s inner motivation toward a behavioral change. More specifically, the user interface design of this thesis aims at eliciting change talk and making the user feel understood by the use of reflective listening while simultaneously supporting user’s autonomy. The techniques being implemented are adapted from a face-to-face counseling method, motivational interviewing. Moreover, self-determination theory is applied as a theoretical framework. The differences of interaction in a face-to-face situation compared to the interaction between a user and a mobile UI form the foundation to design challenges in this study. Limited input and output possibilities, different use situations compared to interviewing sessions and the lack of real-time human interaction are the main differences and thus, reasons for the design challenges. A Research through Design –model is applied as a research approach for this thesis. As a part of the model, different design alternatives were explored and design artifacts were created. Finally, the design created was evaluated by comparing it to other similar mobile applications on the market. Some of the most important results of this thesis include asking the user to think before revealing multiple-choice answer options in order to facilitate user’s higher-order thinking process, providing both simple and deep reflections and a possibility to fine-tune previous answers in order to support the user’s feeling of being understood, and letting the user be always in control to support user’s autonomy. However, further research is needed to study if the research aims are met with real users in real use situations, as well as the effectiveness of the design for behavioral change.

Tämä diplomityö pyrkii löytämään keinoja järjestää puhelinkäyttöliittymä siten, että se herättää käyttäjän sisäisen motivaation elämäntapamuutosta kohti. Erityisesti suunniteltava käyttöliittymä pyrkii houkuttelemaan käyttäjästä muutospuhetta sekä saamaan hänet tuntemaan itsensä ymmärretyksi reflektiivisen kuuntelun avulla samalla käyttäjän autonomian tarvetta tukien. Käyttöliittymään toteutettavat tekniikat perustuvat motivoivan haastattelun metodiin. Lisäksi itseohjautuvuusteoriaa hyödynnetään tämän työn teoreettisena viitekehyksenä. Eroavaisuudet kasvokkain tapahtuvan haastattelumenetelmän vuoro-vaikutuksessa verrattuna käyttäjän ja puhelinkäyttöliittymän vuorovaikutukseen muodostavat perustan haasteille tämän tutkimuksen design-työssä. Rajoitetut tiedon syöttö- ja tulostusmahdollisuudet, puhelimen erilaiset käyttötilanteet haastattelutilanteeseen verrattuna sekä ihmisvuorovaikutuksen puute ovat tärkeimmät eroavaisuudet ja siten syyt suunnitteluhaasteille. Tutkimusta designin kautta -lähestymistapaa sovellettiin tutkimusmetodina tässä työssä. Erilaisiin design-vaihtoehtoihin perehdyttiin sekä design-ratkaisuja luotiin tutkimuksen osana. Luotu design arvioitiin vertaamalla sitä muihin vastaaviin mobiilisovelluksiin markkinoilla. Työn tärkeimpinä tuloksina käyttäjää pyydetään miettimään vastaustaan ennen monivalintavastausvaihtoehtojen paljastamista käyttäjän ajatteluprosessin tukemiseksi, tarjotaan yksinkertaisia ja syvempiä reflektiota sekä mahdollisuus hienosäätää aiempia vastauksia käyttäjän ymmärretyksi tulemisen tunteen tukemista varten sekä annetaan käyttäjän olla aina hallinnassa autonomian tarpeen tukemisen tähden. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan tutkimaan käyttöliittymäratkaisuja oikeiden käyttäjien kanssa oikeassa käyttötilanteissa sekä tulosten vaikuttavuutta käyttäytymisen muutoksessa.
Description
Supervisor
Oulasvirta, Antti
Thesis advisor
Knittle, Keegan
Keywords
persuasive design, self-determination theory, motivational interviewing, mobile interface, user interface design
Citation