Benchmarking of airborne laser scanning based feature extraction methods and mobile laser scanning system performance based on high-quality test fields

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-11-11
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
346
Series
Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja, Veröffentlichungen des Finnischen Geodätischen Institutes, Publications of the Finnish Geodetic Institute, 152
Abstract
Comparing different feature extraction methods based on remote sensing or remote sensing systems is difficult as there are but few common data sets or test fields with reference data of high standard available for analysis. State-of-the-art methods and systems are often in still evolving stage and can be run only by the developers themselves. Establishing a high-quality test field is laborious, but once such a test field has been established, it becomes easier to set up the systems to collect data from the field than to collect reference data from new areas. Comparing either different systems or the same system with different parameters is easier when the number of variables is kept to a minimum; the remotely sensed areas are kept constant and any changes in them can be controlled more easily. The benchmarking results provide valuable information to both developers and users of remote sensing data products. The benchmarked feature extraction methods studied included extraction of buildings and individual trees using data from common test fields. The performance of the mobile laser scanning systems was benchmarked using data collected from an established urban test field. In all cases, it was concluded that the primary factor affecting the results was the method or the system, and this enabled a high degree of comparability for the results of the given extraction or mapping tasks.

Erilaisten kaukokartoitukseen perustuvien kohdemallinnusmenetelmien tai kaukokartoitusjärjestelmien vertailu on vaikeaa koska yhteisesti käytettävissä olevia aineistoja tai testikenttiä, joista on saatavissa korkealaatuista referenssiaineistoa, on olemassa vain vähän. Uusimmat menetelmät ja järjestelmät ovat usein vielä kehitysvaiheessa ja niiden käyttö onnistuu vain niiden kehittäjiltä. Korkealaatuisen testikentän tekeminen on työlästä, mutta kun testikenttä on perustettu, on helpompaa kerätä aineistoja siltä eri järjestelmillä kuin mitata referenssiaineistoa uusilta alueilta. Eri järjestelmien tai yhden järjestelmän eri asetuksien vertailu on helpompaa kun muuttujien määrä on mahdollisimman pieni; tässä tapauksessa kaukokartoitetut alueet pysyvät vakiona ja mahdolliset muutokset niissä ovat helpommin kontrolloitavissa. Vertailujen tulokset antavat hyödyllistä tietoa sekä kaukokartoitustuotteiden kehittäjille että niiden käyttäjille. Vertaillut kohdemallinnusmenetelmät olivat rakennusten ja yksittäisten puiden mallinnus yhteisiltä testikentiltä kerättyjä aineistoja käyttäen. Liikkuvien laserkeilausjärjestelmien suorituskykyä vertailtiin käyttäen perustetulta kaupunkitestikentältä kerättyjä aineistoja. Kaikissa tapauksissa todettiin että tärkein tuloksiin vaikuttava tekijä oli menetelmä tai järjestelmä itse, joten annetun mallinnus- tai kartoitustehtävän tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia.
Description
Supervising professor
Haggrén, Henrik, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Hyyppä, Juha, Prof., Finnish Geodetic Institute, Department of Remote Sensing and Photogrammetry, Finland
Keywords
benchmarking, test field, laser scanning, aerial image, building extraction, tree extraction, mapping, mobile, 3D, accuracy, performance, GNSS/INS, reference data, systems, point cloud, geometric, vertailu, testikenttä, laserkeilaus, ilmakuva, rakennusmallinnus, puumallinnus, kartoitus, liikkuva, 3D, tarkkuus, suorituskyky, GNSS/INS, referenssiaineisto, järjestelmät, pistepilvi, geometrinen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Kaartinen, H., Hyyppä, J., Gülch, E., Vosselman, G., Hyyppä, H., Matikainen, L., Hofmann, A.D., Mäder, U., Persson, Å., Söderman, U., Elmqvist, M., Ruiz, A., Dragoja, M., Flamanc, D., Maillet, G., Kersten, T., Carl, J., Hau, R., Wild, E., Frederiksen, L., Holmgaard, J. and Vester, K., 2005. Accuracy of 3D city models: EuroSDR comparison. Proceedings of ISPRS Workshop "Laser scanning 2005", September 12-14, 2005, Enschede, The Netherlands, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVI(Part 3/W19), 227-232, CD-ROM.
  • [Publication 2]: Kaartinen, H. and Hyyppä, J., 2006. EuroSDR-Project Commission 3 "Evaluation of Building Extraction", Final Report, In: EuroSDR - European Spatial Data Research, Official Publication No 50, 9-77.
  • [Publication 3]: Kaartinen, H. and Hyyppä, J., 2008. EuroSDR/ISPRS Project, Commission II "Tree Extraction", Final Report, EuroSDR – European Spatial Data Research, Official Publication No 53, 56 p.
  • [Publication 4]: Kaartinen, H., Hyyppä, J., Yu, X., Vastaranta, M., Hyyppä, H., Kukko, A., Holopainen, M., Heipke, C., Hirschmugl, M., Morsdorf, F., Næsset, E., Pitkänen, J., Popescu, S., Solberg, S., Wolf, B.M. and Wu, J.-C., 2012. An International Comparison of Individual Tree Detection and Extraction Using Airborne Laser Scanning. Remote Sensing, 4(4), 950-974.
  • [Publication 5]: Kaartinen, H., Hyyppä, J., Kukko, A., Jaakkola, A. and Hyyppä, H., 2012. Benchmarking the Performance of Mobile Laser Scanning Systems Using a Permanent Test Field. Sensors 12(9), 12814-12835.
  • [Publication 6]: Kaartinen, H., Hyyppä, J., Kukko, A., Lehtomäki, M., Jaakkola, A., Hyyppä, H., Vosselman,G., Elberink, S.O., Rutzinger; M., Pu, S. and Vaaja, M., 2013. EuroSDR-Project Commission II "Mobile Mapping - Road Environment Mapping using Mobile Laser Scanning", Final Report, In: EuroSDR - European Spatial Data Research, Official Publication No 62, 49-95.
Citation