Meeting startups’ needs for sustainability development: Actions for venture capital funds

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-25
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
89 + 12
Series
Abstract
Venture capital investors are interested in increasing their attention towards sustainability risk factors and they are motivated to build capabilities to support their portfolio companies’ responsible business practices. VCs can have a significant impact during the period of building startups’ operations and processes and therefore understanding startups’ critical sustainability problems help the VC to allocate their resources in the most effective way early on. The research seeks to understand how startups’ sustainability-related challenges can be solved by using the current capabilities of venture capital funds and which capabilities venture capitalists should develop to meet startups’ needs. The main aim of this thesis is to find concrete actions by which venture capital investors could improve the sustainability of their portfolio companies. Actions are defined as being concrete enough to be implemented in the operations of the venture capital fund with also a requirement of meeting the needs of the portfolio companies. This study considers the readiness of sustainability-supporting operations of a venture capital fund as well as the depth of sustainability in a startup’s operations to find the most suitable actions for startups in different stages of sustainability. Data collected through the survey and interviews were analyzed by within-case and cross-case analysis to provide comprehensive picture of the relationships. VCs were relatively poor to respond to the challenges that startups faced and for the two out of four most significant challenges that startups faced, none of the VCs could provide supporting resources at the moment. However, VCs were most helpful in supporting the startups to find the most relevant topics for their ESG strategy. Based on the findings of this research, VCs should differentiate the actions by which they support startups based on startups’ current state of sustainability. Startups earlier in their sustainability journey benefit from the concrete actions, such as VCs kicking off the process and providing templates and measures, while more sustainability-experienced startups benefit from VCs acting as connectors, supporting startups to find expertise to solve more differentiated challenges.

Pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita huomioimaan kestävän kehityksen riskitekijöitä, ja he ovat motivoituneita kehittämään osaamistaan tukeakseen portfolioyritystensä vastuullisia liiketoimintatapoja. Pääomasijoittajat voivat merkittävästi kehittää kasvuyrityksen vastuullisuutta yrityksen toimintojen ja prosessien rakentamisen aikana, ja siksi kasvuyritysten kriittisten kestävyysongelmien ymmärtäminen auttaa pääomasijoittajaa kohdistamaan resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään, kuinka kasvuyritysten vastuullisuuteen liittyviä haasteita voidaan ratkaista hyödyntämällä pääomasijoittajien nykyisiä valmiuksia, ja mitä kyvykkyyksiä sekä resursseja pääomasijoittajien tulisi kehittää vastatakseen kasvuyritysten tarpeisiin. Tämän diplomityön päätavoitteena on löytää konkreettisia toimia, joilla pääomasijoittajat voisivat parantaa portfolioyritystensä vastuullisuutta. Näitä konkreettisia toimia hyödyntämällä pääomasijoittaja voi tukea portfolioyritystensä vastuullisuuteen liittyvissä haasteissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kasvuyritysten kohtaamia haasteita, pääomasijoittajan valmiutta vastata näihin haasteisiin ja tavoitteena on löytää sopivia toimenpiteitä kasvuyrityksille, riippuen siitä onko yrityksellä edistyneempää työtä vastuullisuuden saralla vai onko se vasta alkumatkassa. Kyselyn ja haastattelujen kautta kerätyt tiedot analysoitiin ensin itsenäisinä tapauksina ja sen jälkeen tapauksia verrattiin keskenään. Pääomasijoittajat vastasivat suhteellisen huonosti kasvuyritysten kohtaamiin haasteisiin, ja kahteen neljästä merkittävimmistä kasvuyritysten kohtaamista haasteista yksikään pääomasijoittaja ei pystynyt tarjoamaan resursseja tällä hetkellä. Suurimman avun pääomasijoittajat pystyivät antamaan auttamalla kasvuyrityksiä löytämään ESG-strategiaansa sopivimmat aiheet. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pääomasijoittajien tulisi erottaa kasvuyrityksiä tukevat toimet yritysten nykyisen vastuullisuustason perusteella. Matalamman vastuullisuustason omaavat kasvuyritykset hyötyvät konkreettisista toimista, kuten siitä että pääomasijoittaja käynnistäisi prosessin vastuullisuuden huomioimiseksi ja tarjoaisi konkreettisia malleja, kun taas vastuullisesti kokeneemmat kasvuyritykset hyötyvät pääomasijoittajien verkostoista.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Koskinen, Juuso
Keywords
sustainability, ESG, venture capital, startup, challenge, sction
Other note
Citation