Kaupunkikiinteistön jätehuollon kehittäminen - Case Kiinteistö Oy Luna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Logistics
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Kiinteistö Oy Luna on Helsingin keskustassa arvokkaalla paikalla sijaitseva kiinteistöyhtiö, joka vuokraa ja hallinnoi kiinteistön tiloja. Jätehuolto tuottaa monia ongelmia ja vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. Jätehuollon suurimpia ongelmia ovat jätehuoneen nykyinen sijainti sisäpihan perällä, vanhanaikainen jätehuollon malli sekä jätekustannukset, jotka eivät jakaudu jätehuoneen käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kaupungin keskustassa sijaitsevan kiinteistön jätehuollon kehittämiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kaupunkikiinteistön jätehuoltoa, tutkia mahdollisuuksia ympäristöystävällisempään toimintaan kiinteistön jätehuollossa, selvittää keväällä 2012 voimaan tulleen uuden jätelain vaikutukset kiinteistöjen jätehuoltoon sekä selvittää mahdollisuuksia veloittaa kiinteistön jätehuoneen käyttäjiä jätekustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Työn tarkoituksena on antaa ehdotuksia Kiinteistö Oy Lunan jätehuollon kehittämiseksi ja luoda kiinteistölle uusi jätehuollon malli. Tutkimus on toteutettu empiirisenä tapaustutkimuksena. Tämän lisäksi menetelminä on käytetty kyselylomakkeita sekä strukturoituja ja strukturoimattomia haastatteluja sekä alan kirjallisuutta. Kiinteistöä ja sen jätehuollon toimintaa tutkittiin tekemällä havaintoja paikanpäällä ja tutustumalla kiinteistön tiloihin. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin vertailevaa yritystutkimusta. Benchmark-metodin avulla tutustuttiin kahteen erilaiseen yritykseen, joiden ominaisuudet tai menneisyyden ongelmat vastasivat tapausyrityksen vastaavia tekijöitä. Nykyinen ja uusi jätehuollon malli kuvattiin prosessikaavion avulla. Aineistoa tutkimukseen saatiin kerättyä pääasiassa haastattelemalla jätehuollon asiantuntijoita ja kiinteistön jätehuollon kanssa läheisissä tekemisissä olevia ihmisiä sekä tarkastelemalla kiinteistön jätehuollon toimintaa. Lisäksi aineistona käytettiin jätehuollon laskutusta sekä kiinteistön jätehuollon käyttäjille lähetetyn kyselyn tuloksia. Kiinteistön jätehuoltoa voidaan kehittää hyvin pienelläkin vaivalla. Optimoimalla jätehuoltoa sekä panostamalla koulutukseen ja tiedottamiseen voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Kiinteistön jätehuollossa kannattaa varautua koko ajan tiukentuvaan jätelakiin tulevissa jätehuollon investoinneissa. Keskustassa sijaitsevilla kiinteistöillä on omat ongelmansa jätehuollon suhteen, koska tilat ovat arvokkaita, usein ahtaita ja lähikadut ovat ruuhkaisia. Tällöin kiinteistön tulisi harkita, onko mahdollista siirtyä jätehuollon ja kiinteistön muun tavaralogistiikan osalta maan alle. Tällaiset investoinnit ovat hyvin kalliita ja kiinteistöjen tulisikin harkita kustannusten alentamiseksi yhteistyötä naapurikiinteistöjen kanssa. Jätehuollossa tulee myös kiinnittää huomiota käyttäjien jätehuoltokoulutukseen ja - tiedottamiseen. Jätehuollon ratkaisuista ei ole hyötyä, jos käyttäjät eivät osaa käyttää laitteita.
Description
Keywords
jätehuollon kehittäminen, jätehuoltomalli, jätelaki, prosessikuvaus, aiheuttamisperiaate
Other note
Citation