Chemical treatment and sedimentation of suction dredged paper mill effluent sludge

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHonkanen, Kristiina
dc.contributor.authorKanerva, Timo
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHynninen, Pertti
dc.date.accessioned2020-12-04T18:37:01Z
dc.date.available2020-12-04T18:37:01Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractM-real Kirkniemen paperitehdas on vuodesta 1966 lähtien johtanut jätevetensä Lohjanjärven Osuniemenlahteen. Lahti on vuosien varrella pahoin liettynyt ja täyttynyt tehtaan jätevesien mukana tulleesta kuitu- ja mineraaliaineksesta, ns. tehdassedimentistä. Lahden virkistyskäyttöarvo on olematon, jonka lisäksi pohjaan kertynyt sedimentti aiheuttaa merkittävää sisäistä ravinnekuormitusta Lohjanjarveen. M-real Kirkniemi aikookin kunnostaa lahden imuruoppaamalla. Tämän työn tarkoituksena oli löytää laboratoriokokeiden avulla sopivin kemikaaliyhdistelmä ja kemikalointitapa lahdelta ruopattavan tehdassedimentin laskeuttamiseksi maa-altaisiin ja siitä vapautuvan fosforin saostamiseksi. Kokeiden perusteella valittiin kokonaisuutena toimivin ja edullisin kemikalointiratkaisu täyden mittakaavan toteutusta varten. Ilman kemikaaleja suoritetut laskeutuskokeet osoittivat, että suurin osa lahdesta pumpatusta lietteestä laskeutuu erittäin nopeasti. Toisaalta Hete sisältää myös runsaasti hyvin hitaasti laskeutuvaa kolloidista ainesta, joka jättää altaista poistuvan veden erittäin sameaksi. Kemikaalien käyttö lietteen selkeytyksen apuna on siten välttämätöntä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Koetulosten perusteella on Osuniemenlahdelta pumpattavan ruoppauslietteen laskeuttaminen ja fosforin saostus tehokkainta tehdä kahdessa erillisessä vaiheessa. Esiselkeytysvaiheeseen annostellaan vain fosforin saostamiseen ja lietteen laskeutuksen tehostamiseen soveltuvaa alumiini- tai rautapohjaista koagulanttia. Jälkiselkeytysvaiheessa vedestä poistetaan loput kiintoaineesta ja fosforista koagulantin ja sopivan polyelektrolyytin avulla. Kokeissa saavutetut kiintoainepitoisuudet toiseen vaiheen kemikaloinnin jälkeen olivat luokkaa 20-30 mg/l ja fosfaattifosforipitoisuudet (PO4-P) alle 0,01 mg/l. Vesi jäi käytännössä täysin kirkkaaksi, sameuden ollessa alle 10 NTU. Polyalumiinikloridi Kempac 18 todettiin tehokkaimmaksi ja kustannuksiltaan edullisimmaksi testatuista saostuskemikaaleista. Lievästi anioninen Fennopol A321 oli paras tutkituista polyelektrolyyteistä. Sopivaksi Kempac 18:n lähtöannosteluksi esiselkeytysvaiheessa todettiin 400 mg/l. Jälkiselkeytyksen kemikaloinnissa riittää lähtöannosteluksi 100 mg/l. Fennopol A321:n lähtöannosteluksi jälkiselkeytyksen kemikaloinnissa voidaan valita 3 mg/l.fi
dc.format.extent82 s. + liitt. 6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91735
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450570
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuuden ympäristötekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-127fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddredgingen
dc.subject.keywordruoppausfi
dc.subject.keywordsedimenten
dc.subject.keywordsedimenttifi
dc.subject.keywordsludgeen
dc.subject.keywordlietefi
dc.subject.keywordsedimentationen
dc.subject.keywordlaskeuttaminenfi
dc.subject.keywordcoagulationen
dc.subject.keywordsaostaminenfi
dc.subject.keywordphosphorousen
dc.subject.keywordfosforifi
dc.titleChemical treatment and sedimentation of suction dredged paper mill effluent sludgeen
dc.titleImuruopatun metsäteollisuuden jätevesilietteen kemiallinen käsittely ja laskeutusfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_94492
local.aalto.idinssi25321
local.aalto.openaccessno
Files