Kuritonta monimuotoisuutta : postmodernismi suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-08-29
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
292
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 103/2014
Abstract
The following doctoral thesis examines a cultural phenomenon labelled postmodernism as well as its reception within the field of architecture in Finland. The research questions are: How was postmodernism understood in the Finnish architectural discourse? How was postmodernism received in Finland? How did postmodernist themes affect the ideals of Finnish architecture? The research clarifies our understanding of late 20th century Finnish architecture, and yields new knowledge about the theoretical and ideological principles that guided Finnish interpretations of both modernist and postmodernist architecture at the time. The idea of postmodernism seems to have been diluted to become a question of style and taste within Finnish architectural discourse. Postmodernism was received as an unwelcome architectural trend of American origin which threatened the domestic architectural tradition. The ideological reforms of postmodernism were never theless accepted, and the arguments of postmodernist architectural theory were used to defend the new notion of modernism that had developed at the beginning of the 1990s. The architectural values that were revived by postmodernism include, for example, respect for the site-specific conditions and local building traditions, appreciation for the history of architecture as a resource, and understanding the meaning of architecture in regard to human emotions, sensoriality, memory and experientiality as par t of the human interaction with architecture. The disser tation is a monograph written in Finnish, and it is based on written archive sources and theoretical literature on architecture, art and cultural philosophy. The main research material is the body of ar ticles, reviews, essays, critiques and projects published in architectural journals, exhibition catalogues, seminar proceedings and other similar sources in Finland from the 1970s to the 1990s. In addition, the interpretations presented in the disser tation are based on background information gathered from thematic interviews with ten Finnish contemporary architects. The research topic has also been approached by means of architectural study trips around Finland in 2010–2013.

Väitöstutkimus tarkastelee postmodernismiksi kutsuttua kulttuuri-ilmiötä ja sen tulkintaa arkkitehtuurin alalla Suomessa. Tutkimuskysymykset ovat: miten postmodernismi ymmärrettiin suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa, miten postmodernismiin Suomessa suhtauduttiin, ja mitä vaikutuksia postmoderneilla teemoilla oli suomalaisen arkkitehtuurin ihanteisiin? Tutkimus selkeyttää kuvaa 1900-luvun loppupuolen suomalaisesta arkkitehtuurista. Se tarjoaa uutta tietoa niista teoreettisista ja aatteellisista periaatteista, joihin seka modernismin että postmodernismin suomalaiset tulkinnat aikanaan nojautuivat. Postmodernismin idea näyttää suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa pelkistyneen tyyli- ja makukysymykseksi. Postmodernismiin suhtauduttiin ei-toivottavana, suomalaisen arkkitehtuurin perintoä uhkaavana amerikkalaisperäisenä muoti-ilmiona. Postmodernismin aatteelliset uudistukset kuitenkin hyväksyttiin ja postmodernin arkkitehtuuriteorian argumentteja käytettiin puolustamaan 1990-luvun alussa kehittynyttä uutta modernismikäsitystä. Tälläisiä postmodernismin elvyttämiä arkkitehtonisia arvoja ovat muun muassa arkkitehtuurin paikallisten lähtökohtien ja paikallisen rakentamistradition kunnioittaminen, arkkitehtuurin historian arvostaminen voimavarana sekä arkkitehtuurin merkityksen kuten inhimillisten tunteiden, kokemuksellisuuden, muistikuvien ja elämyksellisyyden ymmärtäminen osana arkkitehtuurin ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Väitöskirja on suomenkielinen monografiatutkimus, joka pohjautuu kirjallisiin ja kuvallisiin lahteisiin seka teoreettiseen kirjallisuuteen arkkitehtuurin, taiteen ja kulttuurifilosofian aloilta. Pääasiallisena tutkimusaineistona on käytetty arkkitehtuuri- ja rakennusalan lehdissä, näyttelyluetteloissa, seminaarijulkaisuissa ja muissa vastaavissa lähteissä Suomessa 1970–90 julkaistua materiaalia. Tutkimusta varten on lisäksi haastateltu kymmentä suomalaista aikalaisarkkitehtiä. Tutkimusaihetta on lähestytty myos vuosina 2010–2013 suoritetuilla kohdevierailuilla eri puolelle Suomea.
Description
Supervising professor
Niskanen, Aino, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland
Thesis advisor
Korvenmaa, Pekka
Keywords
arkkitehtuurin teoria, postmodernismi, modernismi, suomalainen arkkitehtuuri, 1980-luvun arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuurikeskustelu, architectural theory, postmodernism, modernism, Finnish architecture, architecture of the 1980s, architectural history, architectural discourse
Other note
Citation