Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKupiainen, Reijo
dc.contributor.advisorPasanen-Willberg, Riitta
dc.contributor.authorHeikinheimo, Ismo-Pekka
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMax Ryynänen
dc.contributor.supervisorKupiainen, Reijo
dc.date.accessioned2014-06-19T07:14:54Z
dc.date.available2014-06-19T07:14:54Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractOpinnäytteen taiteellinen osio koostuu kahdesta erillisestä ja itsenäisestä, mutta toisiinsa työmenetelmiltään ja lähtökohdiltaan kiinteästi yhteydessä olevasta, taideteossidonnaisesta koreografiasta Looping ja Anamorphic Variations. Molemmat tanssiteokset esitettiin Porin taidemuseon isossa näyttelyhallissa olleiden taideteosten yhteydessä. Opinnäytteen kirjallisessa osiossa käsitellään koreografioiden luomiseen liittyvää ajattelua ja käytännön työskentelyä. Tanssin visuaalisuus ja muotosidonnaisuus ovat samaa maata kuin kuvataiteessa, mutta sen erilainen materiaalisuus, reaaliaikainen kehollisuus ja hetkellisyys tekevät siitä katsojalle jännittävän ja aina ainutkertaisen tapahtuman. Koreografisessa työskentelyssä tavoiteltiin yhteyttä merkityksen ja olemisen, liikkeen ja tilan, ihmisen ja objektin välillä. Koreografinen ajattelu näkyy lihallisessa muodossa. Liikkeen tuottamisen metodeilla syntyy uusia ideoita ja liikettä, joilla voidaan synnyttää merkityksiä, olla yhteydessä olemassa olevaan ‒ niin taideobjektiin, taiteeseen kuin elävään yleisöönkin. Taiteen tekemisen ja visuaalisen kulttuurin kerroksellisuutta voi tarkastella tanssiteoksen luomisprosessin avulla. Taiteellisessa osiossa käytettiin ekfrasista ja kinekfrasista käytännön työkaluina tanssijoita suusanallisesti ohjattaessa, muuttamalla kokemus kuvataiteesta ensin sanaksi. Tämän jälkeen kaksi eri taidemuotoa, kuvataide ja tanssi, yhdistettiin intermediaalisuuden kautta visuaaliseksi ja kinesteettiseksi kokemukseksi, olemassa olevista ja uusista aineksista muodostuvaksi tapahtumaksi. Koreografioihin liittyvän museokontekstin merkitys ja yleisösuhde on voimakas. Taiteilija-tuottaja-rooliin liittyvä haasteellisuus ja valta-asetelmien vaikutus koreografiseen työskentelyyn on otettava huomioon. Tanssiteosten visuaalisia ja auditiivisia tekijöitä eritellään, jotta syntyisi kokonaiskuva koreografin työhön liittyvistä moninaisista vaatimuksista. Taiteellista prosessia avataan myös muutamilla päiväkirjamerkinnöillä sekä lisää syvyyttä ja henkilökohtaisuutta tuovilla runoilla. Kirjallisen osion valokuvat toimivat kaksiulotteisena jälkenä ja muistona koreografioista. Valokuvia ei selitetä sanallisesti, vaan ne toimivat pelkästään kuvallisen kerronnan kautta. Tanssiteoksista tehtiin myös videodokumentaatiot. Taideteossidonnainen koreografia avaa taideteoksen sisältöä yleisölle kiinnostavalla tavalla. Tanssi on kokonaisvaltaista ja moniaistista. Se tekee taideteoksen maailman elämyksellisemmäksi. Kuvataide herää kehollisemmaksi ja kokemus voi olla syvempi. Se jättää lihaan ja muistiin pysyvän jäljen. Keho ymmärtää kehoa. Visuaalisuus ei ole vain katsomista ja näkemistä, se on myös visuaalisen informaation muuntamista eletyksi kehollisuudeksi. Tanssitaiteen tuleminen nykytaiteen osaksi taidemuseokontekstiin on museotoimintaa virkistävää ja samalla uusi mahdollisuus tanssitaiteen esiintulolle.fi
dc.description.abstractThe artistic part of the thesis comprises of two separate and independent artwork specific choreographies, Looping and Anamorphic Variations, which are directly related by working methods and their common point of departure. Both dance pieces were presented together with artworks on exhibition in the large hall of Pori Art Museum. The written part of the thesis presents the thought and practice related to the creation of these choreographies. Dance and visual arts have the same visuality and are both bound by their formal conditions, but the transience, real time physicality, and different materiality of dance creates a unique event which keeps the viewer in suspense every time. Choreographic working aims for connections between meaning and being, movement and space, and between human and object. Choreographic thinking is revealed in bodily form. The methods for producing movement generates new ideas and movements, which may give rise to meaning, and relate to existing – to art objects, art or to the live audience. The multiple layers in visual culture and in the making of art may be examined by means of the creative process of a dance piece. The concepts of ekphrasis and kinekphrasis were used in the artistic part of the thesis as practical tools in the verbal instructions to dancers, literally putting the experience of art into words. Two different art forms, fine art and dance, were then combined by intermediality into a visual and kinaesthetic experience, an event comprising of new and existing components. The significance of the museum context for choreography and the strong relationship to the audience emerges. The challenges of the double role as artist and producer, and the influence of power relations on choreographic work are noted. The visual and auditive factors of the artistic part are described, for a full picture of the multiple demands on the work of the choreographer. The artistic process is revealed with several diary entries and poems to add personal depth. The photographs in the written part of the thesis are two dimensional extensions and remanences of the choreographies. They are presented as a visual narrative without explanations. Video documentation was also made of the dance pieces. Artwork specific choreography reveals the contents of an artwork in a way that is interesting to the audience. Dance is holistic and multi-sensory. It makes the world of the artwork more memorable. Visual art becomes more embodied, and the experience may be deeper. The body understands the body. Visuality is not limited to looking and seeing, it is also the transformation of visual information into lived embodiment. Bringing dance as a contemporary art form into the museum context enlivens the activities of the museum, and is simultaneously a new opportunity for dance to step forward.en
dc.format.extent115 + 15
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13424
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201406192159
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.subject.keywordtaideteossidonnainen koreografiafi
dc.subject.keywordmuseokontekstifi
dc.subject.keywordtanssiteosfi
dc.subject.keywordkehollisuusfi
dc.subject.keywordliikkeen tuottamisen metoditfi
dc.subject.keywordekfrasisfi
dc.titleTaideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissafi
dc.titleArtwork specific choreography in a museum contexten
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files