The impact of top management team strategic orientation on acquisitions and divestments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
85 + [6]
Series
Abstract
Two central themes in research on strategy are what factors determine the performance of firms and what drives their behaviour. Acquisitions and divestments are high-impact strategic actions that have been extensively researched. Managerial cognition, in turn, has been one of the most central views in research on why organizations act as they do. To date little research has been conducted that studies managerial cognition together with acquisitions and divestments. During recent years content analysis has gained popularity in strategy research. It has the potential to capture otherwise hard to quantify concepts, such as managerial cognition. This study utilizes a novel content analysis method developed by Kabanoff and Brown (2008) to analyse the effects of three strategic orientations of top management in large ICT-industry companies -expansion orientation, core focus orientation and efficiency orientation. The thesis makes an important contribution to the fields of managerial cognition, acquisitions, and divestitures by studying how the strategic orientation of top management influences companies' acquisition and divestment behaviour and performance. The first research problem studies the impact strategic orientation has on the acquisition and divestiture rates of firms. The results indicate that a managerial focus on core business increases a firm's divestiture rate, as hypothesized. Expansion orientation is found to impact acquisition rate positively during economic growth, but not during economic decline. Efficiency orientation is not found to impact the acquisition rates of firms, reflecting the two opposing views found in literature. The impact of efficiency orientation on divestitures was contrary to expectations found to be negative, which warrants further investigation. The second research problem studies the performance impact of alignment between strategic orientation and actions. Building on the attention-based view and configurationally view, a general hypothesis regarding alignment between cognition and actions is proposed, and further refined into four testable hypotheses. The results indicate that alignment between efficiency orientation and divestiture rate affects performance positively. Alignment between core focus orientation and divestiture rate is also found to affect performance positively. The hypothesized positive impact alignment between expansion orientation and acquisitions have on performance is partially supported. Results regarding the performance impact of alignment between efficiency orientation and divestiture rate are inconclusive.

Strategiatutkimuksessa kaksi keskeistä teemaa ovat, mitkä tekijät määräävät yritysten suorituskyvyn ja mihin tekijöihin perustuu yritysten toimintastrategia. Yritysostot ja divestoinnit ovat strategisesti tärkeitä toimia, joiden vaikutusta tuloksiin on tutkittu paljon. Yritysjohdon kognitio, on puolestaan keskeinen näkemys yritysten toimien selittämisessä. Yritysjohdon kognition merkitystä yritysostoissa ja divestoinneissa on tähän mennessä harvoin tutkittu. Viime vuosina sisällönanalyysin suosio tutkimusmenetelmänä on kasvanut. Sisällönanalyysi mahdollistaa vaikeasti mitattavissa olevien käsitteiden, kuten yritysjohdon kognitioiden tutkimista. Tässä diplomityössä hyödynnetään Kabanoffin ja Brownin (2008) kehittämää sisällönanalyysimenetelmää kolmen strategisen suuntautumisen vaikutuksesta suurten ICT-alan yritysten toimiin ja tuloksiin. Yritysjohdon strategiset suuntautumiset, joihin tässä työssä keskitytään, ovat suuntautuminen laajentumiseen, suuntautuminen ydinliiketoimintaan ja suuntautuminen tehokkuuteen. Tämä diplomityö täydentää olemassa olevaa tutkimusta yritysjohdon kognitiosta, yritysostoista ja divestoinneista tutkimalla kuinka ylimmän johdon strateginen suuntautuminen vaikuttaa yritysten tekemiin yritysostoihin ja divestointeihin sekä mikä näiden tekijöiden yhteisvaikutus on yritysten taloudelliseen tulokseen. Ensimmäinen tutkimusongelma koskee vaikutusta, joka johdon strategisella suuntautumisella on tehtyjen yritysostojen ja divestointien määrään. Tulokset osoittavat, että suuntautuminen ydinliiketoimintaan vaikuttaa lisäävästi tehtyjen divestointien määrään. Suuntautuminen laajentumiseen vaikuttaa lisäävästi yritysostojen määrään taloudellisen kasvun aikana, mutta ei taantuman aikana. Suuntautuminen tehokkuuteen ei vaikuta merkittävästi yritysostojen määrään, mikä heijastaa kahta vastakkaista näkemystä, jotka esiintyvät kirjallisuudessa. Tulokset indikoivat, että suuntautuminen tehokkuuteen vaikuttaa odotusten vastaisesti divestointeja vähentäen. Toinen tutkimusongelma koskee strategisen suuntautumisen ja yritysostojen tai divestointien yhteisvaikutusta yritysten tuloksiin. Huomiokeskeiseen sekä konfiguratiiviseen näkökulmaan perustuen yleinen hypoteesi asetetaan yritysjohdon strategisen suuntautumisen ja yrityksen toimien yhteisvaikutuksesta tuloksiin. Tämä jalostetaan edelleen neljään testattavaan hypoteesiin. Tulokset osoittavat, että suuntautumisella tehokkuuteen yhdessä yritysostojen kanssa on positiivinen vaikutus tuloksiin. Myös suuntautuminen ydinliiketoimintaan yhdessä yritysmyyntien kanssa vaikuttaa tuloksiin positiivisesti. Positiivinen vaikutus, joka koituu suuntautumisesta laajentumiseen yhdessä yritysostojen kanssa, saa osittaista tukea. Tuloksista ei voi tehdä johtopäätöksiä tehokkuussuuntautumisen ja yritysostojen yhteisvaikutuksesta tuloksiin.
Description
Supervisor
Keil, Thomas
Keywords
strategic orientation, strateginen suuntautuminen, managerial cognition, yritysjohdon kognitio, acquisitions, yritysjohto, divestitures, divestointi, divestments, automaattinen sisällönanalyysi, automated content analysis
Citation