Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
252
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 11/2012
Abstract
This research is based upon a three level model of a network city. It forms a structural framework for, firstly, scrutinizing the networks of urban form through morphological analysis; secondly, weighting different retail concepts and their possibilities to increase diversity; and thirdly, analyzing the mobility choices of various groups with the help of survey and locational data. The analysis brings forward the systemic dynamism of a network city and the systemic interdependence of urban networks, retail locations and consumer mobility choices. At the same time, the importance of functional diversity in the urban system is emphasized as the guarantee for sustainability and vitality of the system. The imperfect understanding of the systemic dynamism and diversity of the urban development in the urban planning and managing of the retail location is the main cause behind the increasing car dependence of the urban form and inequality between areas. The concept of a neighbourhood shopping mall was created as a centre in a static hierarchical urban model, and thus the possibilities for a neighbourhood mall to adapt to changing functional and spatial needs were neglected, especially from the point of view of shopping centre real estate management. On the other hand the public planning of retail locations relies in norms and a hierarchical planning system, which makes it hard to react to changing dynamics. There is no proper channel of discussion between planners and commercial actors. We propose in this report a new model of cooperation for retail location planning, that is based upon local trading zones, between urban planners, commercial actors and consumers /users. Two tools are also introduced as boundary objects in these trading zones: the dynamic simulation model of urban development for urban planners, and the evaluation tool of sustainable usability of a shopping centre for shopping centre managers.

Tutkimus pohjaa kolmitasoisen verkostokaupungin malliin. Se toimii jäsentävänä kehyksenä, kun ensinnäkin tarkastellaan kaupunkirakenteen verkostoja morfologisen analyysin valossa, toiseksi kaupungin konsepteja ja niiden erilaistumisen edellytyksiä ja kolmanneksi eri kuluttajaryhmien liikkumisvalintoja kysely- ja paikkatiedon valossa. Tarkastelu tuo esiin verkostokaupungin systeemisen dynaamisuuden ja kaupungin verkostojen, kaupan sijaintien ja kuluttajien liikkumisvalintojen systeemiset keskinäisriippuvuudet. Samalla korostuu tämän kaupunkisysteemin toimintojen diversiteetin merkitys systeemin kestävyyden ja elinvoimaisuuden takaajana. Kaupunkikehityksen systeemisen dynamiikan ja diversiteetin puutteellinen ymmärrys suunnittelussa ja kauppapaikkojen johtamisessa on pitkälti kaupunkirakenteen autoriippuvuuskehityksen ja alueiden eriarvoistumisen syynä. Ostoskeskuskonsepti synnytettiin staattisen hajakeskitetyn kaupunkimallin keskukseksi., jolloin laiminlyötiin ostoskeskuksen edellytykset mukautua myöhempiin toiminnallis-tilallisiin muutostarpeisiin erityisesti ostoskeskusjohtamisen ja kiinteistönhallinnan näkökulmista. Kaupan sijainninohjaus ei puolestaan ole normiohjaukseen ja hierarkkiseen kaavajärjestelmän nojautuessaan mahdollistanut hyvää reagoituvuutta kaupan muutosdynamiikkaan, eikä kunnollista keskusteluyhteyttä kaavoittajien ja kaupan toimijoiden välille ole päässyt muodostumaan. Raportissa ehdotetaan kaupan sijainnin ohjaukseen uutta verkostohallinnan yhteistyömallia, joka perustuu paikallisille vaihdon vyöhykkeille kaupunkisuunnittelijoiden, kaupan toimijoiden ja kuluttajien/käyttäjien välille. Lisäksi esitellään kaksi työkalua eri toimijoiden koordinoinnin rajaesineiksi tällaisilla vaihdon vyöhykkeillä: kaupunkikehityksen dynaaminen simulaatiomalli kaupunkisuunnittelun työkaluksi ja kauppakeskusten kestävän käytettävyyden arviointimenettely kauppakeskusjohtamisen työkaluksi.
Description
Keywords
kauppapaikat, verkostokaupungit, kaupunkirakenteen verkostot, kaupunkisuunnittelu, kestävyysindikaattorit, saavutettavuus, kuluttajien liikkuvuus, autoriippuvuus
Other note
Citation