ELOKUVAOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET TAITEEN PERUSOPETUKSESSA – HAHMOTELMA LÄHTÖKOHDISTA

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tutkin opinnäytetyössäni lasten ja nuorten pitkäkestoisen elokuvaopetuksen sisältöjä ja lähtökohtia. Mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon pitkäkestoisen elokuvaopetuksen suunnittelussa?Taiteen perusopetuksen järjestelmä on keskeinen lasten ja nuorten taidekasvatuksen elin Suomessa. Sen piirissä ei kuitenkaan ole elokuvaa itsenäisenä opetusalueena, vaan elokuva on osa muita opetuskokonaisuuksia. Tanskalainen oppilaitos Station Next toteuttaa lasten ja nuorten elokuvaopetusta pitkäkestoisesti. Station Nextin opetus perustuu ammattimaiseen elokuvatuotantoon ja sen toimintamalleihin. Vertaan tutkimuksessa taiteen perusopetuksen ja Station Nextin opetuksen elokuvasisältöjä systemaattisen analyysin avulla. Selvityksessä tarkastellaan ja verrataan lasten ja nuorten elokuvaopetuksen sisältöjä, tavoitteita, toimintatapoja, ympäristöjä ja laajuuksia. Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti keskeinen osa tutkimusta on oma taustani elokuvan ja elokuvaopetuksen parissa. Esittelen myös elokuvaopetuksen historiaa Suomessa. Keskeisimpiä tutkimusaineistosta nousseita teemoja olivat taiteenalakeskeisyys, monitaiteisuus, taiteenalakohtainen opiskeluympäristö, oppimiskäsitys ja opetuksen laajuus.

The subject of my thesis is long term film education for children and youth. What should be acknowledged when long term film education for children is being planned. The finnish ministry of education has set the basis’ for art education that happens outside school. This system doesn’t include film as main subject, but only as subcategory of other forms of art. In Denmark there is a children’s film school that gives long term film education. The school is called Station Next and it’s pedagogy is based on professional film production. In my study I compare these two educational environments through systematic analysis. I research the contents, aims, approaches, environments and duration of these different educational systems. As a part of qualitative study, I also present my own history in film and film education and the history of film education in Finland. The most important themes that came across in the study were art form specific art education, art form specific study environment and the duration of education.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Lundgren, Tapani
Keywords
Elokuvaopetus, elokuvakasvatus, mediakasvatus, taiteen perusopetus, opetussuunnitelma, opetussuunnitelmien perusteet, film education, teaching film, media education, curriculum
Other note
Citation