Näe metsä puilta – mikrometsästä Keravan hiilimetsäseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
ma-ark
Language
fi
Pages
112
Series
Abstract
Tämän vuosisadan suurin haaste on ilmastonmuutos. Toimivin ja kustannustehokkain hiilensidonnan keino on luontaisten hiilinielujen vahvistaminen. Lisäämällä puustoa, kasvillisuutta ja tukemalla maaperää edistetään hiilensidontaa. Hiilinielukeskustelu ja aiheen tutkimus keskittyy yleisesti metsiin ja metsäpinta-alan säilyttämiseen ja kasvattamiseen kaupunkien ulkopuolella. Asutuskeskusten viherympäristö rajataan tyypillisesti tarkastelu ulkopuolelle, vaikka niissä saattaa olla taajamametsiä jäänteinä aikaisemmista laajoista metsäalueista sekä erilaisia kasvillisuudeltaan monipuolisia viheralueita. Aihepiiriä on tutkittu suhteellisen vähän, mutta uudet tutkimukset korostavat puistojen ja kaupunkipuiden hiilensidonnan olevan huomattavan suuri. Erityisen tärkeitä ovat monikerrokselliset ja monilajiset viheralueet, jotka hiilensidonnan lisäksi tuottavat myös muita ekosysteemipalveluja. Nykyiset viherrakentamisen käytännöt eivät kuitenkaan tue tällaisten ti-heiden kaupunkimetsiköiden tuottamista. Diplomityön lähtökohtana on tuoda kaupunkiympäristöön uudenlainen metsäelementti, joka toimii hiilinieluna ja samanaikaisesti tuottaa muita hyötyjä. Työssä sovelletaan japanilaisen kasvitieteilijä ja kasviekologi Akira Miyawakin 70-luvulla kehittämää mikrometsä-menetelmää. Menetel-mässä istutetaan pienelle alueelle monilajisesti valikoituja puita tiheästi: 3 tainta / m2. Puulajit valitaan ympäröivistä metsistä potentiaalisen luonnontilaisen kasvillisuuskonseptin mukaisesti. Tiheään istutetut puut kasvavat nopeasti etsien valoa. Näin saavutetaan luonnontilaisen kaltainen metsä puolet lyhyemmässä ajassa kuin tavallisesti. Diplomityön tavoitteena on tutkia Akira Miyawakin mikrometsämenetelmän soveltamista Suomessa erityisesti hiilensidonnan näkökulmasta ja kehittää hiilimetsäsen suunnitteluperiaatteet, joita sovelletaan Keravan hiilimetsäsessä. Diplomityötä on tehty osana hiiliviisasta kaupunkivihreää tutkivaa Co-Carbon-hanketta. Keravan kaupunki on osallistunut diplomityön suunnitteluosuuteen toteuttamalla hiilimetsäsen. Hiilimetsänen on uudenlainen metsäelementti suomalaiseen kaupunkiympäristöön. Erityisesti tiivistyvissä kaupungeissa pienet metsiköt tarjoavat monihyötyisyyttä tukemalla kaupunkiympäristöä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Hiilimetsäsiä voidaan käyttää osana puistoja, kaupunkiaukioita sekä asuinkortteleissa. Kasvutapansa vuoksi ne voidaan sovittaa kapeaankin tilaan rajaavaksi elementiksi tai ne voidaan skaalata laajoiksi alueiksi. Hiilimetsäset ovat vaihtoehtoja niin yksilajisille katujen puuriveille kuin liikenteen ja teollisuuden suojametsäalueille. Niillä on erityisesti ympäristökasvatuksellinen näkökulma, sillä ne avaavat hiilensidonnan ja puiden merkitystä kaupunkilaisille. Hiilimetsäsellä on mahdollisuuksia kehittyä yhdeksi luontopohjaisten ratkaisujen luontotyypiksi.

The biggest challenge of this century is climate change. The most efficient and cost-effective means of carbon sequestration is the strengthening of natural carbon sinks. Carbon sequestration is promoted by increasing trees, vegetation and supporting soils. The carbon sink discussion and research generally focus on forests and the preservation and growth of forest area outside of cities. Typically, urban green environment is not part of the carbon sink studies, even though urban are-as have small urban forests as remnants of earlier extensive forest areas and various green areas with diverse vegetation. New studies emphasize that the carbon sequestration of parks and urban trees is remarkably high. Particularly important are multi-layered and multi-species green areas, which in addition to carbon sequestration also produce other ecosystem services. However, cur-rent green building practices do not support the plantation and maintenance of such dense urban forests. This thesis introduces a new kind of forest element into the urban environment, which acts as a carbon sink and at the same time produces other benefits. The thesis studies the microforest method developed in the 70s by the Japanese botanist and plant ecologist Akira Miyawaki. In the method, multi-species selected trees are planted in a small area at a high density: 3 trees / m2. The tree species are selected from the surrounding forests in accordance with the potential natural vegetation concept. Densely planted trees grow quickly in search of light. A natural-like forest is achieved in half the time than usual. This thesis aims to investigate the application of Akira Miyawaki's microforest method in Finland, especially from the carbon sequestration point of view, and to develop the planning principles of the hiilimetsänen tiny carbon forest, which are applied in Kerava's hiilimetsänen. The planning phase of thesis has been done as part of the Co-Carbon project which investigates carbon smart urban green infrastructure. The city of Kerava has participated in the thesis by implementing hiilimetsänen. Hiilimetsänen tiny carbon forest is a new kind of forest element in the Finnish urban environ-ment. Especially in densifying cities, small forests offer multiple benefits by supporting the urban environment in mitigating and adapting to climate change. Hiilimetsänen can be used as part of parks, city squares and residential blocks. Due to the way they grow, they can be adapted even in a narrow space as a delimiting element or they can be scaled to large areas. Hiilimetsänen are an alternative to single-species street tree rows as well as transport and industrial protection forest areas. They especially have an environmental educational perspective, as they open up the im-portance of carbon sequestration and trees to city dwellers. Hiilimetsänen has the potential to develop into one of the habitat types for nature-based solutions.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mäkinen, Kirsi
Keywords
Akira Miyawaki, mikrometsä, hiilensidonta, kaupunkiluonto, kaupunkimetsä, ilmastonmuutos
Other note
Citation