Enterprise planning systems in expert organizations: Factors involved in the successful completion of the system specifications phase

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 75 + liitt. (+3)
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee johtamisen tietojärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa asiantuntijaorganisaatiossa. Asiantuntijaorganisaatio on omanlainen organisaatiotyyppinsä, jolle on tyypillistä osaamisen korkea keskittyminen ja tietopääoman suuri osuus organisaation tuotannontekijöistä. Asiantuntijaorganisaation kulttuuri korostaa autonomisuutta, eli asiantuntijoilla on usein hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla suunnitellaan ja seurataan organisaation toimintaa. Asiantuntijaorganisaation erityispiirteet asettavat erillisiä vaatimuksia organisaation tietojärjestelmille. Tietojärjestelmien tulee olla joustavia ja helposti muokattavissa olevia soveltuakseen asiantuntijoiden vaihtelevaan työhön. Tutkimuksessa tarkastellaan erään asiantuntijaorganisaation tietojärjestelmähanketta. Kirjallisuustutkimuksen perusteella työssä kehitettiin malli tietojärjestelmän määrittelystä ja siihen liittyvistä menestystekijöistä. Tietojärjestelmäprojektissa tärkeitä tekijöitä ovat toimijat, osaaminen, resurssit ja käyttäjien tarpeet. Työssä tutkitaan johtamisen tietojärjestelmäprojektia seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Sopiiko valittu järjestelmä organisaation rakenteeseen; onko käyttäjätarpeet huomioitu määrittelyssä; ja kolmanneksi, kuinka optimaalinen käytetty määrittelyprosessi oli käyttäjien tarpeiden määrittelemiseen. Työ toteutettiin seurantatutkimuksena. Tietojärjestelmäprojektin määrittelyvaihetta seurattiin havainnoinnin ja haastattelujen avulla ja tutustumalla projektimateriaaliin. Aineiston analysointi tuotti tuloksia, jotka vastaavat osittain alan tutkimuksessa löydettyjä menestystekijöitä. Kirjallisuudessa ryhmätyöskentely, muutoksenhallinta, organisaatiokulttuuri, projektipäällikön rooli ja johdon tuki nähdään projektin tärkeimpinä menestystekijöinä. Tutkimuksen perusteella toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio, riittävä resursointi, motivaatio ja tietotekniikkaosaaminen ovat edellytyksiä määrittelyn onnistumiselle. Yhteisen kielen löytyminen projektin toimijoiden välillä on tärkeää. Tietojärjestelmän toimittajien on hyvä varautua esittelemään järjestelmiä myös ei-teknisesti suuntautuneille asiakkaille ja oppia hallitsemaan asiakkaan liiketoiminnan kieltä.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Leppänen, Anneli
Keywords
ERP, ERP, enterprise planning system, toiminnanohjausjärjestelmä, expert organization, asiantuntijaorganisaatio, system lifecycle, tietojärjestelmän elinkaari, user needs, käyttäjien tarpeet, specications phase, määrittely, communication, vuorovaikutus, change management, kommunikaatio, muutoksen hallinta
Citation