Työmaapalvelujen tuotannonohjaus projektinjohtourakassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Kiinteistönpitotalous ja -tekniikka
Mcode
IA3004
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
61+11
Series
Abstract
Rakennusalalla on käytössä useita erilaisia urakkamuotoja. Projektinjohtourakointi on yksi yleisimmistä urakkamuodoista ja se kuuluu osaurakkamuotojen pääryhmään. Näille urakkamuodoille on tyypillistä rakennusprojektin jakaminen lukuisiin pienempiin aliurakoihin eli hankintoihin. Rakennustyömaan avustavat tehtävät eli työmaapalvelut ovat perinteisesti kuuluneet pääurakoitsijan vastuulle, mutta viime vuosina aliurakoinnin suosion kasvaessa myös työmaapalveluita tarjoavia aliurakoitsijoita on tullut markkinoille. Työmaapalvelujen eriyttäminen omaksi aliurakakseen on ollut kuitenkin vielä harvinaista, sillä pääurakoitsijoilla ei ole ollut valmiita toimintamalleja työmaapalvelujen hankkimiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mistä tehtävistä ja vaiheista työmaapalvelujen hankkiminen projektinjohtourakassa koostuu. Lisäksi tutkimuksen pilottikohteessa havainnoitiin, mitä ongelmia tällä hetkellä on kyseisen toimintamallin käytössä. Näiden lähtötietojen avulla tutkimuksessa luotiin perusteet työmaapalvelujen tuotannonohjaukselle projektinjohtourakassa. Tuotannonohjaus voidaan ottaa osaksi projektinjohtourakoitsijan laatujärjestelmää, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan työmaapalvelujen alihankinnassa. Tutkimuksessa päädyttiin jakamaan työmaapalvelujen tuotannonohjaus ajallisesti kolmeen vaiheeseen. Tuotannonohjaus alkaa jo projektin tuotannonsuunnittelun aikana, jolloin projektille määritetään kustannukselliset ja ajalliset raamit. Tuotannonohjauksen ensimmäisessä vaiheessa projektinjohtourakoitsija hankkii projektiin työmaapalvelujen toteuttajan. Projektinjohtourakoitsija laatii yhteistyössä työmaapalvelu-urakoitsijan kanssa projektille työmaapalvelujen pelisäännöt. Tuotannonohjauksen toisessa vaiheessa projektiin hankitaan muita aliurakoitsijoita, joiden urakkaneuvotteluissa sekä -sopimuksissa otetaan huomioon laaditut työmaapalvelujen pelisäännöt. Viimeinen tuotannonohjauksen vaihe on työmaalla tapahtuva työmaapalvelu-urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden johtaminen sekä sopimusten mukaisten töiden etenemisen valvonta. Tutkimuksen aikana kerätyt kokemukset sekä haastattelut vahvistivat lähtöoletuksen, että projektinjohtourakkamuoto erillisellä työmaapalvelu-urakoitsijalla ei ole vielä levinnyt laajasti. Uskon, että tämän työn tulosten avulla projektinjohtourakoitsijoilla on tulevaisuudessa parempi valmius työmaapalvelujen alihankintaan.

Within the building construction there are several different contract forms in use. The management contracting (MC) is one of the most general contract forms. Management contracting belongs to the main group of the subcontracting. To these contract forms it is typical to split the building project to the numerous smaller subcontracts. A building site assisting tasks, in other words the site services have traditionally belonged to the main contractor's responsibility. Now that popularity of the sub-contracting has increased during the past few years, the subcontractors which offer site services have come onto the market. However, the differentiation of the site services as its own subcontract has still been rare, because there have not been ready operations models for the main contractors to get the site services. The objective of this study was to clarify the getting of site services, which are part of the management contracting. Furthermore, it was observed in the pilot subject of the study what problems there are in the operations model used at the moment. In the study the grounds for the production control of site services were created with the help of this source information in the management contracting. The production control can be taken as part of the quality system of the management contractor in which case it can be directly used in the subcontracting of site services. In the study production control of the site services was divided into three stages. The production control begins already during the production planning of the project in which case financial and schedule frameworks are determined for the project. At the first stage of the production control, the management contractor will get the contractor for the site services. The management contractor draws up the rules of site services in cooperation with the site service contractor to the project. At the second stage of the production control, other subcontractors are acquired to the project. The rules of the site services that have been drawn up are taken into consideration in their contract negotiations and contracts. The last stage of the production control is the management of the site service contractor and the supervision of the contracts. The experiences and interviews that have been collected during the study prove that the management contracting with a separate site service contractor has not yet spread widely. With the help of the results of this work, I believe that the management contractors will have a better readiness to the subcontracting of the site services in the future.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Miettinen, Jari
Keywords
projektinjohtourakointi, työmaapalvelut, hankintojen suunnittelu, urakkasopimukset
Other note
Citation