Hedoniset hintamallit ja alueelliset asuntomarkkinat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | S harjoitus- ja seminaarityöt
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
Useissa tutkimuksissa on todettu asuntomarkkinoiden olevan heterogeenisiä suurten kaupunkialueiden sisällä. Näin ollen asuntojen hintaan vaikuttavat tekijät saattavat olla erilaisia kaupunkien sisällä sijaitsevilla osamarkkinoilla. Tässä harjoitustyössä tutkittiin kerrostaloasuntojen hintaan vaikuttavia tekijöitä Helsingin kaupungin alueella estimoiden usean selittävän muuttujan regressiomalli pienimmän neliösumman menetelmällä. Tilastollisesti hyvin merkitsevien tulosten perusteella voidaan esittää Helsingin neljän eri osamarkkinan olevan hinnanmuodostukseltaan varsin erilaiset, sillä hintamallin selittävät muuttujat poikkesivat eri alueilla toisistaan. Arvokkaimman, keskusta-alueen hintamalli oli selitysasteeltaan selvästi tarkin (yli 90 %), mikä indikoi kyseisen alueen olevan selvästi homogeenisin neljästä alueesta. Toiseksi arvokkain alue vaikutti niin ikään hyvin homogeeniseltä. Tutkimuksessa ei otettu kantaa estimoitujen hintamallien tarkkuuteen yksittäisten asuntokauppojen hintojen selittäjänä. Jatkossa useita erilaisia Helsingin kaupunkialueen aluejakoja testaten olisi mahdollista tarkentaa eri osamarkkinoiden maantieteellistä rajautumista ja hintamalleja entisestään.
Description
Keywords
hedoninen hintamalli, asuntomarkkinat, osamarkkina
Other note
Citation
Vuorio, Lauri & Jahkonen Eetu. 2016. Hedoniset hintamallit ja alueelliset asuntomarkkinat. 21.