Suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen tukena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-24
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
93 + 10
Series
Abstract
Ohjelmistokehitysprojektin lopputuloksena syntyvien digitaalisten palveluiden toteuttamiseksi tarvitaan käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelijoita sekä ohjelmistokehittäjiä. Heidän välisensä suhde on tyypillisesti tiivis, ja osapuolilta vaaditaan yhteistyötä digitaalisten palveluiden luomiseksi. Tutkimusta suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välisestä yhteistyöstä on kuitenkin vain hyvin rajallisesti. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö vaikuttaa ohjelmistokehitysprojektin onnistumiseen kohdeyrityksessä, sekä millaista on suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö yrityksessä. Tavoitteena on tutkia suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyötä ohjelmistokehitysprojektin onnistumisen tukena suomenkielisen kirjallisuuden lisäämiseksi aiheesta sekä tutkimuksen kohteena olevan yrityksen toiminnan tukemiseksi. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa haastateltiin ohjelmistokehitykseen keskittyvän yrityksen ohjelmistokehittäjiä, suunnittelijoita ja projektipäälliköitä. Tutkimuksessa selvisi, että onnistuneen ohjelmistokehitysprojektin piirteisiin, kuten asiakastyytyväisyyteen ja laadukkaaseen lopputulokseen, päästään todennäköisemmin, kun suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välinen yhteistyö on onnistunutta. Suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö kohdeyrityksessä koettiin yleisesti toimivaksi, mutta haastepisteitä yhteistyölle identifioitiin vuorovaikutukseen, osaamiseen sekä sisäisiin prosesseihin liittyen. Haasteiden ylittämiseksi ehdotetaan sisäisten prosessien kehittämistä, jotta yhteistyön määrää ja laatua voitaisiin kasvattaa sekä vakioittaa. Tutkimus tuotti suosituksia kohdeyritykselle. Näiden suositusten avulla yrityksen sisäisiä prosesseja voidaan kehittää tukemaan suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyötä sekä projektien onnistumista. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan jatkotutkimusaiheita tulevaisuudelle.

Designers and software developers are needed to implement the digital services created as a result of a software development project. Typically, designers and developers work closely and are expected to collaborate to develop digital services. However, there is only a limited amount of research on designer-developer collaboration. This study researchs how the designer-developer collaboration affects the success of a software development project in the studied software development company, as well as what the designer-developer collaboration is like in the company. The goal is to study the designer-developer collaboration in support of successful software development projects to create Finnish research about the topic and support the operations of the studied company. The study is executed using qualitative methods. Software developers, designers, and project managers were interviewed. The study showed that the characteristics of a successful software development project, such as customer satisfaction and a high-quality end result, are more likely to be achieved when the designer-developer collaboration is successful. The designer-developer collaboration in the studied company was perceived as generally functional, but challenges related to interaction, know-how, and internal processes were identified. To overcome the difficulties, it is proposed to develop internal processes to increase and stabilize the quantity and quality of collaboration between designers and developers. The research produced recommendations for the target company. With the help of the results, the company's internal processes can be developed to support the collaboration between designers and developers, and the success of projects. In addition, the study describes future research topics.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Mehtälä, Joanna
Keywords
UI/UX-design, ohjelmistokehitys, suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien yhteistyö, ohjelmistokehitysprojektin onnistuminen
Other note
Citation