Ethernet-siirtotekniikoiden vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-06-10
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
83+9
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on tutkittu erinäisiä ratkaisuja, joiden avulla Ethernet-tekniikkaa voidaan hyödyntää palveluntarjoajien verkoissa. Tutkitut ja vertaillu tekniikat ovat PB, PBB, PBB-TE, VPLS, H-VPLS, MPLS-TP sekä PBB-VPLS. Tämän lisäksi työssä tutustuttiin optisiin siirtojärjestelmiin. Tekniikoihin tutustuttiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Tietoa löytyi artikkeleista, standardeista sekä laitevalmistajien teknisistä dokumentaatioista. Optisia siirtojärjestelmiä tutkittaessa tutkimusmetodit olivat samat kuin verkkotekniikoita tutkittaessa. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi rakennettiin PBB-VPLS -tekniikkaan pohjautuva testiverkko, jonka avulla varmennettiin ratkaisun ominaisuuksia. Verkkotekniikoiden osalta kirjallisuustutkimuksen tulokseksi saatiin, että parhaiten palveluntarjoajien käyttöön soveltuvat PBB-TE, MPLS-TP sekä PBB-VPLS -tekniikat. Se mikä tekniikka sopii tietylle palveluntarjoajalle parhaiten riippuu muun muassa käytetystä verkkotopologiasta, olemassa olevasta laitteistosta sekä verkossa siirretyn liikenteen liikenneprofiilista. Optisten siirtojärjestelmien suhteen havaittiin, että todennäköisimmin tulevaisuudessa hyödynnetty tekniikka on aallonpituuksien multipleksointiin (WDM) pohjautuva optinen siirtojärjestelmä tai mahdollisesti aallonpituuksiin ja aikajaksoisuuteen (WDM ja TDM) pohjautuva järjestelmä. Käytännön testeissä havaittiin, että PBB-VPLS -tekniikka on toteutettavissa ja tekniikka soveltuu hyvin MAC-osoitteiden piilottamiseen VPLS-tekniikkaan pohjautuvasta runkoverkosta. Samalla havaittiin kuitenkin se, että PBB-VPLS -tekniikkaan pohjautuvan verkon toteuttaminen laitteilla, jotka eivät suoraan tue kyseistä yhdistelmätekniikka, ei ole käytännöllistä. Itse PBB-VPLS –tekniikan havaittiin kuitenkin olevan erittäin potentiaalinen.

In this Master’s Thesis we have studied various technologies that enable the use of Ethernet within the networks of service providers. The compared technologies were PB, PBB, PBB-TE, VPLS, H-VPLS, MPLS-TP and PBB-VPLS. In addition to these technologies also optical transport technologies were evaluated. The research method was literature study. Information was found in journals, standards and technical documentations of networking device manufacturers. In addition to literature study a test network based on PBB-VPLS was built. This test network was used to verify the properties of the technology. It was found, that the most suitable networking technologies to be used within the networks of service providers are PBB-TE, MPLS-TP and PBB-VPLS. The most suitable technology for a specific service provider depends on issues such as, network topology, existing hardware and the profile of transported traffic. Moreover, it was discovered that the optical technology most likely to be utilized in the future is to be based on wavelength multiplexing (WDM) or a technology that combines wavelength multiplexing with time-division multiplexing (TDM). In practical tests, it was noticed that PBB-VPLS technology is feasible and it is very suitable for masking customer MAC addresses from the VPLS core network. However, it was also discovered that building a PBB-VPLS network, without devices that specifically support the technology, is not practical. Regardless, it was concluded that the PBB-VPLS technology has a great amount of potential.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Luoma, Marko
Keywords
carrier Ethernet, PB, PBB-TE, VPLS, H-VPLS, MPLS-TP, PBB-VPLS, optiset siirtojärjestelmät
Other note
Citation