Leikkauspöydän hankinta- ja valmistuskustannusten optimointi

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorNieminen, Jyrki
dc.contributor.authorBerghäll, Kim
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPartanen, Jouni
dc.date.accessioned2015-06-23T10:23:04Z
dc.date.available2015-06-23T10:23:04Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena oli optimoida tilaajayrityksen tuotteen hankinta- ja valmistuskustannuksia. Työn teoriaosuudessa käsitellään aluksi valmistavan teollisuuden nykytilaa työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn kautta sekä esitellään vuonna 2010 valmistuneen tutkimushankkeen kehitysehdotuksia Suomen teollisuuden saattamiseksi takaisin raiteilleen. Teoriaosuuden toisessa osassa tarkastellaan hankintaosaamisen vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn sekä esitetään globaalien hankintojen vaihtoehtoisia menetelmiä kokonaiskustannuslaskentaan uusimpien tieteellisten julkaisujen pohjalta. Hankintatoimen kehittämistä teollisuudessa korostetaan sekä sen elinkaaren mahdolliset kehitysvaiheet käydään läpi useamman teoriaviitekehyksen avulla. Lisäksi esitellään hankintatoimen kehitykseen käytettävät yleisimmät työkalut ja kehitysprojektien epäonnistumisten tavanomaisimmat syyt. Jälkimmäisessä teoriaosuudessa keskitytään tuotteen valmistus- ja kokoonpantavuuteen uusimpien tieteellisten julkaisujen ja kirjallisuuskatselmusten pohjalta. DFMA-käsitteen (Design For Manufacturing & Assembly) sovellutukset esitetään ja siitä saatavat hyödyt läpikäydään muutamin esimerkein. Työn käytännön osuudessa tarkastellaan tuotteen kokoonpantavuutta sekä valmistetta-vuutta teoriaosuudesta saatujen tietojen ja oivallusten pohjalta. Tuotteen muutama aliko-koonpanorakenne muutettiin kokoonpano- ja valmistusystävällisemmiksi, unohtamatta valmistusspesifikaatiomuutoksia (geometriset ja yleistoleranssit). Samanaikaisesti yrityk-selle luotiin pintakäsittely- ja maalausohje rakenneteräskokoonpanoille tarvittavine hila-ristikkokuvio- ja kuivakalvon paksuusmittaustesteineen. Työlle asetetusta optimointitavoitteesta jäätiin hieman, ainakin jos tarkastellaan ainoas-taan projektin jälkeistä kokonaiskustannushintaa. Nykyiselle tuoterakenteelle suunnatut muutosehdotukset saattavat kuitenkin siirtyä yrityksen sisartuotteisiin, jolloin kustannus-hintaan kohdistuneet säästötavoitteet todennäköisesti täyttyvät. Optimointiprojektin ohessa yritys sai käyttöönsä edellä mainitun pintakäsittely- ja maalausohjeen sekä tieto-taitoa hankintatoimen panostamiseen.fi
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to optimize client’s sourcing and manufacturing costs. In the first theoretical chapter the present state of Finland’s manufacturing industry is surveyed via productivity of labor and competitiveness. Additionally, the main points of a 2010 research project “Factories of Future Finland” (FOFFI) for taking manufacturing industry back on its tracks are introduced. In the second theoretical chapter the link between sourcing capability and competitiveness is examined and alternative methods for total cost estimations are introduced. The development of sourcing capabilities is emphasized and its development stages are introduced using a few theoretical frameworks. Also, tools for developing the sourcing department along with the usual causes for failure in sourcing projects are discussed. The latter theoretical chapter has its focus on products manufacturing and assemblability according to recent scientific frameworks and literature reviews. Examples for the applications and advantages of DFMA (Design for Manufacturing & Assembly) are also given. The practical part of the thesis involves analyzing assemblability and manufacturability of components with the tools introduced in the theoretical chapters. As a result, a few subassemblies of the operation table were altered towards better assembly and manufacturability, along with adjustments in manufacturing specifications (geometric and dimensional tolerancing). Additionally, the specification sheets for the surface treatment of structural steel of the company’s products were created (including cross-cut and dry film thickness test procedures). The aim of this project was to reduce the sourcing and manufacturing costs of the product by 10 %. The actual target was missed by a few percentage points (achieved 6-7 %) when looking only at the acquisition price. Yet, some of the improvements introduced in the project may spread internally to other products in the future, and that would lead to additional savings. As a by-products of this optimization project the company also acquired aforementioned surface treatment instructions for structural steel assemblies and hopefully some ideas to improve their sourcing capabilities.en
dc.ethesisidAalto 9771
dc.format.extent61 + 8
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16632
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201506303421
dc.language.isofien
dc.locationP1
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeK3002fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordvalmistettavuusfi
dc.subject.keywordkokoonpantavuusfi
dc.subject.keywordtuottavuusfi
dc.subject.keywordhankintatoimifi
dc.subject.keywordDFMAfi
dc.titleLeikkauspöydän hankinta- ja valmistuskustannusten optimointifi
dc.titleOptimizing of sourcing and manufacturing cost of an operational tableen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi51831
local.aalto.openaccessno
Files