Acceleration and incubation of technology intensive startups in Russia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
53 + [10]
Series
Abstract
The world's population is growing at a time when traditional labour markets are shrinking. Russia needs to focus on regional economic development initiatives that create new jobs. Although entrepreneurship and self-employment are sources of new jobs and economic dynamism, many start-ups never reach their goals. Meanwhile, there is significant success difference in the outcomes of the top and average start up incubators. The aim of this research is to help the managers of business incubators to serve start up teams more effectively. The objective of the study is to create a support model for start-up incubators and accelerators in Russia. For this qualitative and exploratory research a total of 16 decision makers and managers of both accelerators and incubators were interviewed on the subject of entrepreneurship. The utilized research method is multiple case study, where ten start up incubator and accelerator companies were interviewed on their start up services. Comparing in-depth empirical research and an extensive literature review, this study identified 39 elements that should be provided by start-up incubation and acceleration programs in Russia. This study contributes to existing theory by offering a holistic perspective to incubation programs by reflecting on the regional barriers to entrepreneurship. The main managerial implication of this study is the support model for start-up incubators and accelerators in Russia.

Maailman väestö kasvaa samaan aikaan kun perinteiset työmarkkinat kutistuvat. Venäjän on keskityttävä alueellisiin talouskehitys aloitteisiin, jotka luovat uusia työpaikkoja. Vaikka yrittäjyys ja itsensä työllistyminen tukevat talouden dynamiikkaa, monet kasvuyritykset eivät pysty saavuttamaan tavoitteita. Samanaikaisesti huippu- ja keskitasoisten kasvuyrityshautomoiden sekä kiihdyttämöiden tulosten välillä on todella suuria eroja. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa kasvuyrityshautomoiden ja kiihdyttämöiden johtajia palvelemaan kasvuyrityksiä paremmin. Tutkielman tavoitteena on luoda malli, joka auttaisi kasvuyrityshautomoita ja -kiihdytämöitä Venäjällä. Tätä kokeellista ja laadullista tutkielmaa varteen on haastateltu yhteensä 16 kasvuyrityshautomon ja -kiihdyttämön johtajaa. Käytetty tutkimusmenetelmä on monitapaustutkimus ja haastateltavina kymmenen kasvuyrityskiihdyttämön ja hautomon johtajistoa heidän yritystensä kasvuyrityspalveluihin liittyen. Perusteellisen empiirisen tutkimuksen ja laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimuksessa todettiin 39 elementtiä joita kasvuyrityshautomojen ja -kiihdyttämöiden tulisi ottaa huomioon. Tämä tutkielma palvelee teoriaa tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkemyksen hautomo-ohjelmiin sekä yrittäjyyden alueellisiin haasteisiin.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Mutanen, Olli-Pekka
Keywords
seed accelerator, kiihdyttämö, startup, kasvuyritys, born-global, hautomo, entrepreneurship, startup, growth barriers, alueelliset haasteet
Other note
Citation