Finnish practice of qualification of NDT-systems for in-service inspections of nuclear power plants

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
117
Series
Abstract
Työssä tarkastellaan ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksiin, NDT-järjestelmiin ja niiden pätevöintiin liittyviä käsitteitä. Työssä tehdään yksityiskohtainen selvitys Suomessa noudatettavasta pätevöintikäytännöstä. Pätevöinnin sisällön lisäksi arvioidaan pätevöintikäytäntöön liittyviä ongelmia ja keskeisiä kehitystarpeita. Työn keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa koekappaleet, joiden avulla NDT-järjestelmä, eli tarkastusohje, -laitteisto ja -henkilöstö, voidaan pätevöittää. Työssä esitetään teoreettiset tarkastelut koekappaleiden suunnittelun ja valmistuksen pohjaksi. Työn kokeellisessa osuudessa esitetään pätevöintiaineistoa ja kuvaus pätevöintimenettelystä. Työn yhteydessä suoritettiin epäviralliset sokkokokeet suunnitelluilla pätevöintikoekappaleilla, voimayhtiön edustajan valvomana. Toiseen pätevöintikoekappaleeseen oli valmistettu kipinätyöstettyjä uria ja toiseen realistisia, oikeita säröjä simuloivia vikoja. Sokkokokeiden jälkeen tarkastuslaitokselle annettiin tieto pätevöintikoekappaleiden sisältämistä vioista. Sokkokokeiden tulosten avulla arvioidaan suunniteltujen pätevöintikoekappaleiden, pätevöintimenettelyn ja pätevöintiin liittyvien arviointimenettelyjen soveltuvuutta, ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia. Kokeiden tulosten perusteella ei voida tehdä ratkaisevia johtopäätöksiä, koska lopullinen arviointi edellyttää lisätoimenpiteitä ja lisäresursseja. Kokeiden alustavat tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että koejärjestely on sekä voimayhtiön että tarkastuslaitoksen kannalta varsin hyödyllinen. Tulokset vahvistivat myös käsitystä siitä, että nykyisen käytännön mukainen pätevöintiprosessi vaatii huomattavia resursseja sekä tarkastuslaitokselta että voimayhtiöltä.
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Hakala, Juho
Keywords
Other note
Citation