Pedagogista yhteissuunnittelua Mediamysteeri-hankkeessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Heiskanen
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
178+7
Series
Abstract
Opinnäytteemme on laadullinen toimintatutkimus, joka syventyy Mediamysteeri-hankkeen yhteissuunnitteluprojektiin ja sen synnyttämiin yhteistyön, osallistumisen ja osallisuuden kokemuksiin. Tutkimus kertoo Mediamysteeri-hankkeeseen osallistumisesta lukuvuoden 2017-2018 aikana. Hankkeessa muotoiltiin yhteissuunnittelumetodeja käyttäen vierailupeli, jota 4.-6.-luokkalaiset pääsevät pelaamaan Vantaan kaupunginkirjaston toimipisteissä ja Päivälehden museon perusnäyttelyssä. Vierailupelin suunnittelu toteutettiin yhteissuunnittelumenetelmin Aalto-yliopiston projektitiimin ja Kartanonkosken 5.-luokan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli luoda lapsilähtöinen, innostava ja medialukutaitoa opettava vierailupeli digitaaliselle SEPPO-oppimispelialustalle. Tutkijat osallistuivat toimintatutkimuksen mukaisesti tutkimuksen kohteena olevaan yhteissuunnittelutoimintaan ja sen kehittämiseen. Tutkimuksen aineisto koostettiin toimintatutkimuksen aikana kertyneistä osallistuvan havainnoinnin keinoin kerätyistä kenttämuistiinpanoista, hankehakemuksesta, hanke-blogimerkinnöistä, haastatteluista ja tuntisuunnitelmista. Työn tavoitteena oli katsoa hankkeessa asetettujen tavoitteiden näkymistä ja muutosta sekä eritellä asioita, jotka vaikuttivat yhteissuunnitteluprosessin kulkuun. Tutkimuksessa havainnoitiin aktiivista toimintatutkijan roolia ja eri roolien vaikutusta prosessiin. Tutkimuksen avulla vastataan kysymykseen siitä, mitä yhteissuunnitteluprosessi ja kuvataidekasvatus voivat antaa toisilleen. Tutkimuksen tuloksista nousee esille toimintaympäristön, roolijaon, sitouttamisen, kokemuksien, toiminnan sanoittamisen ja läpinäkyvyyden sekä syklisyyden merkitys yhteissuunnitteluprosessissa. Tutkimus ja yhteissuunnittelu kehittyi toimintatutkimuksen, hermeneutiikan ja muotoilun syklisten toimintatapojen avulla: tutkinnan, uuden ymmärryksen, kehittämisen ja tuloksen kehänä.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
yhteissuunnittelu, osallisuus, taideperustaiset menetelmät, alakoulu
Other note
Citation