Aaltoyhtälön numeerinen ratkaisija aika-alueen differenssimenetelmälä käyttäen grafikkaprosessoreja

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
IL3011
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
64+8
Series
Abstract
Erilaisia akustisia simulaatiomenetelmiä on kehitetty viime vuosikymmenien aikana. Yhtenä vaihtoehtona on käytetty aaltopohjaisia ratkaisijoita, mutta laskennallinen tehokkuus on usein rajoittava tekijä niiden käytölle. Viimevuosina grafiikkaprosessoreiden ja ohjelmistorajapintojen kehitys on mahdollistanut erilaisten aaltopohjaisten menetelmien käytön. Tässä työssä toteutetaan aaltoyhtälön ratkaisija aika-alueen differenssimenetelmällä. Toteutuksen tehokkuutta parannetaan hyödyntämällä grafiikkaprosessoreita ja eri toteutusvaihtoehtoja verrataan. Jäjestelmällä estimoituja vasteita verrataan tunnettuihin analyyttisiin ratkaisuihin. Toteutettu järjestelmä on C++-ohjelma jota voidaan käyttää Matlab-ympäristöstä hyödyntäen Matlab-ohjelmiston mex-rajapintaa. Päivitysyhtälö jossa reunaehdot on toteutettu etenevällä differenssillä todetaan tehokkaimmaksi vaihtoehdoki. Simulaation tehokkuus alenee huomattavasti käytettäessä kaksinkertaista laskentatarkuutta. Voidaan todeta, että järjestelmän estimoimat vasteet toteuttavat odotetulla tavalla analyyttiset ratkaisut, poislukien etenevällä differenssillä toteutetun reunaehdon heijastusominaisuudet, jotka eroavat analyyttisestä mallista.

Several acoustic simulation methods have been introduced during the past decades. Wave-based simulation methods have been one of the alternatives, but their applicability for wideband acoustic simulation has been limited by the computing power of available hardware. During recent years, the processing power and programmability of graphics processing units have improved, and therefore several wave-based simulation methods have become potential alternatives. In this thesis, a finite-difference time-domain solver is implemented. The performance of the solver is accelerated with the use of graphics processing units. Different performance considerations are reviewed and the system is evaluated by comparing the simulated responses to known analytic solutions. The resulting system is C++ software, which is interfaced with Matlab with the use of a mex-function. It is found that the forward difference boundary formulation is the most efficient for parallel implementation due to a lesser number of operations. The usage of double precision data type in the simulation decreases the performance significantly. The system is found to follow the analytical solutions with accuracy expected of the method, apart from the reflection characteristics of the forward difference boundary formulation that deviate slightly from the analytical solution.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Botts, Jonathan
Keywords
acoustics, acoustic simulation, CUDA, finite-difference time- domain method, parallel computing, visualization, wave equation, akustiikka, akustinen simulaatio, CUDA, aika-alueen differenssimenetelmä, rinnakkaislaskenta, visualisointi, aaltoyhtälö
Other note
Citation