Tutkimuksia ja utopioita: pohdintoja elokuvieni kehityksestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
18
Series
Abstract
Haluan kirjoittaa siitä, miltä tuntuu tehdä elokuvia katoavasta maailmasta. Olen viime vuodet tutkinut teoksissani ihmisen ja luonnon suhdetta. Tässä tekstissä pohdin työskentelyäni viimeisten neljän vuoden aikana: kuvataiteen maisterin lopputyöni ajoilta 2012 aina tähän kesään 2016. Työskentelen kuvataiteen ja dokumenttielokuvan rajapinnalla. Vaikka en erityisemmin välitä lokeroida tekemistäni, voisi sanoa minun työskentelevän dokumentaarisia metodeja hyödyntäen ja kokeellisuuden kautta pyrkiväni uudistumaan ja kehittämään ajatteluani. Luonto ja politiikka kietoutuvat teoksissani yhteen. Minulla on päiväkirjamainen tapa hahmottaa tapahtumien yhteyksiä. Tämä asioiden kokoaminen ja yhdistäminen näyttäytyy välillä teoksissani myös päivän politiikan ja vuosimiljoonien takaisten geologisten muutosten vuoropuheluna. Yhteistyö tutkijoiden kanssa on ollut keskeistä viime vuosien työskentelyssäni. Luonnontieteiden pariin minua ajaa haaveni tutkijan urasta ja myös yli kymmenen vuoden takaiset maantieteen opintoni, jotka jätin kesken alkaessani opiskella elokuvantekoa. Tunnen vahvaa yhteyttä tutkimuksen ja oman työskentelyni välillä: kuin etsien jatkuvasti jotain totuutta, merkityksiä, jatkuvasti kehittyen. Tekstin ensimmäisessä osiossa 'Hupenevien maailmojen äärellä' esittelen ensimmäisiä luontosuhdetta ja luonnontieteitä käsitteleviä teoksiani. Niiden kautta pohdin, miten aloin pikku hiljaa kyseenalaistaa omakseni tuntemaa katoavan maailman arkistoinnin ajatusta. Tämä ajatusmaailmani ja työskentelyni kehittymisen käänne kulminoituu dokumentaarisen elokuvan ohjauksen lopputyöelokuvaani Se joka etsii, jota pitkään työstäessäni suhteeni kuvaaamaani materiaaliin ja elokuvan alkuperäiseen ideaan muuttui. Tekstin toisessa osiossa 'Mukaan tulevaisuuden maailmoihin' käsittelen mielessäni tällä hetkellä pinnalla olevia ajatuksia, sellaisia, joita pohdin ja haastan tulevia teoksia työstäessäni. Kun ajatteluni kehittyy, kulkevat myös teokseni kohti futurismia ja utopioita. Ne ovat teemoja, jotka ajavat minua uteliaana eteenpäin omassa työskentelyssäni sekä antavat samalla minulle toivoa luonnon monimutoisuuden säästymisestä sekä siitä, että elokuvalla on mahdollista muuttaa vielä kehityksen suuntaa. Kirjoitan kaiken uudelleen ajattelemisesta, niin luontosuhteen kuin oman työskentelyni kannalta. Koen paikkani ja tekemisen mielekkyyden olemalla aktiivisesti mukana tutkijoiden matkassa. Se ei pelkästään ole mielekästä vaan välttämätöntä: tunnen, että lamaannun paikalleni ympäristötuhon edetessä, siksi minun on pakko kulkea toimijoiden mukana saadakseni uusia ajatuksia ja päästäkseni lähemmäksi ratkaisua. Joudun etsimään innokkuuteni aina uudelleen jostain, kun olen hukkunut tietotulvaan ja kysymyksiin.

I want to write about how I feel about working in the vanishing world. For the last few years I've studied the human-nature relationship in my work. In this text I write about my work of the last four years: from my the times of my MFA final work till this Summer 2016. I work in the space between documentary film and fine art. Even though I'm not very interested to define myself, one could say that I use documentary methods and continue experimenting to be able to renew my work and develop my way of thinking. Nature and politics intertwine in my works. I often use diary notes to perceive connections between different events. This method of collecting and putting together sometimes means daily politics and geological eras having a dialogue in my works. Collaboration with scientists has been my main focus in the recent years. I always wanted to be a scientific researcher, and also studies geography over ten years ago before going to film school. There's a strong connection between natural research and my own method of working: always searching for truth, meaning, always evolving. In the first chapter 'Vanishing worlds' I introduce the first ones of my works deal with human-nature relationship and natural sciences. I reflect on these works on how I slowly became to question the idea of archiving the vanishing world in my works, an idea that was very dear to me. This twist in my mind and way of working culminates in my documentary film MA work called Searchers. Working on this film over a long period of time my relationship to the material and the original idea gradually changed. In the second chapter called 'Into the worlds of future' I write about the thoughts I have while developing my new works. While my thinking is developing, my works also evolve towards futurism and utopias. These themes are something that keeps me curious and give me hope on saving biodiversity. Film can still change the course of future. I write about thinking everything in a new way both in the human-nature relationship and my own way of working. My work gives me joy when I'm actively collaborating with scientists. It's not only pleasurable but also essential: I feel I'm paralyzing in front of the environmental disaster. This is exactly why I have to walk along with those who actively do something about it, boots on the ground. Following them I can get new ideas and get closer to solutions. I have to find my enthusiasm again and again, when I have almost drowned in the flood of information and questions.
Description
Supervisor
Halme, Mia
Thesis advisor
Rintala, Elli
Keywords
luentoelokuva, luonnontiede, antroposeeni, mediataide, kuvataide, videotaide
Other note
Citation