An electrode management model for the submerged arc furnace

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
123 (+12)
Series
Abstract
Tekoälyn käyttö on viime vuosina lisääntynyt teollisprosessien mallintamisessa, ohjauksessa ja optimoinnissa. Menestyksellisiä sovelluksia on raportoitu lukuisia, erityisesti metallurgisessa teollisuudessa. Uppokaariuunissa tapahtuvassa ferrokromin sulatusprosessissa esiintyy useita ainefaaseja samanaikaisesti ja reaktioiden täydellinen kartoittaminen on vaikeaa. Uunin ja elektrodien toiminta onkin jatkuvasti tutkimustyön kohteena ja työkaluina käytetään mm. tekoälyyn perustuvia monitorointimenetelmiä. Tämän diplomityön kirjallisuusosassa kartoitetaan teollisuudessa käytettäviä monitorointimenetelmiä ja lähemmin tarkastellaan älykkäiden monitorointimenetelmien; asiantuntijajärjestelmien, sumean logiikan ja erityisesti neuroverkkomenetelmien teoriaa ja rakennetta, sekä niiden sovelluksia metalliteollisuudessa. Kokeellisen osan alussa perehdytään ferrokromin sulatusprosessiin, Söderberg-elektrodien toimintaan ja niihin liittyviin ilmiöihin. Diplomityön tavoitteena oli luoda käppäämiselle ennustava offline-malli käyttäen CSense-nimistä ohjelmistoa ja neuroverkkomenetelmää. Mallinnus suoritettiin käyttäen Etelä-Afrikassa sijaitsevalta ferrokromilaitokselta saatua elektrodikohtaista prosessidataa. Aiemman tutkimustyön ja alan asiantuntijoiden tiedon perusteella elektrodiin liittyvistä ilmiöistä mallin muuttujiksi valittiin elektrodissa kulkeva virta, elektrodin ja panoksen välinen vastus, käppäyslaitteiston hydraulinen paine ja vuorokohtainen käppäysmäärä. Offline-simulointien tulokset olivat hyviä. Mallit ennustivat noin 60 - 80% tarkkuudella todellisuudessa suoritetun käppäyksen. Tulokset luovat hyvän perustan jatkotutkimuksille.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Ollila, Janne
Keywords
CSence, CSence, electrode, elektrodi, slip, käppäys, ferrochrome, ferrokromi, modeling, mallintaminen, monitoring methods, monitorointimenetelmä, neural networks, neuroverkko, PLS, PLS, submerged-arc furnace, uppokaariuuni
Citation