Asumisen unelmia. Yhteisöllistä asumista Matinkylään.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Lähiöiden asuinympäristön laadulla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, sillä iso osa suomalaisista asuu edelleen kerrostalolähiöissä. Myös merkittävä osa suomalaisesta rakennuskannasta sijaitsee lähiöissä. Suomen väestö ikääntyy koko ajan. Väestön vanhetessa myös lähiöalueilla tulee yhä tärkeämmäksi löytää keinoja siihen, miten alueita voidaan tiivistää ja kehittää niin, että palvelut ja asuminen saadaan toimiviksi ikääntyvälle väestölle. Diplomityöni tavoitteena on kirjallisuustutkimuksen ja suunnittelun avulla selvittää, miten lähiökortteleita tulisi täydennys rakentaa ikääntyvän väestön toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla. Tutkimusosiossa selvitin sitä, minkälaisia ominaisuuksia asumisella pitäisi olla, jotta asuntojen tilaratkaisut olisivat kestäviä ja vastaisivat ikääntyvien monipuolisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin ja -toiveisiin. Pyrkimyksenäni oli myös vahvistaa alueen olemassa olevaa identiteettiä, josta sain tietoja mm. asukkailta. Työ koostuu tutkimusosiosta ja soveltavasta osiosta. Tutkimusosioon kuului myös asukkaita osallistava osa, joka toteutettiin netissä tehdyn kyselyn ja workshopin avulla. Suunnitelmaosan ratkaisut pohjautuvat kirjallisuuskatsauksessa tehtyihin havaintoihin ja asukkaiden toiveisiin sekä Espoon kaupungilta saatuihin tietoihin suunnittelualueesta. Suunnitteluperiaatteet ovat reunaehdot sille, miten suunnittelua lähdettiin viemän eteenpäin. Niitä soveltaen laadin suunnitelman asuinrakennuksesta Matinkylässä sijaitsevalle tontille sekä suunnitelman tontin piha-alueista. Diplomityössäni esitän siis konkreettisesti oman näkemykseni siitä, miten täydennysrakentaminen lähiöihin voitaisiin toteuttaa ikääntyvien asumista tukevalla tavalla. Diplomityöni tutkimusosion perusteella ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat mm. yksinäisyys, avuttomuus, tylsyyden tunne sekä turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja omanarvontunne. Ikääntyville suunnatun asumisen tulisikin olla osallistavaa, esteettistä, turvallista ja esteetöntä sekä ennen kaikkea yhteisöllistä. Suunnittelua tulisi tehdä empaattisesti, Design for all, Inclusive design ja Universal design periaatteet huomioon ottaen. Diplomityössä löydettyjä periaatteita ja suunnitteluratkaisuja voidaan soveltaa kaikkialla, missä halutaan toteuttaa kaikille sopivaa yhteisöllistä lisärakentamista.

The quality of the living environment in suburbs has a signifi cant social impact, as a large proportion of Finns still live in apartment blocks. A signifi cant part of the Finnish building stock is also located in suburbs. Finland’s population is ageing all the time. As the population ages, it becomes increasingly important to fi nd ways to densify and develop suburban areas in order to make services and housing work for an ageing population. The aim of my thesis is to use literature research and planning to fi nd out how suburban neighbourhoods should be developed in a way that enhances the functional capacity and sense of community of an ageing population. In the research part, I investigated what kind of features housing should have in order to make the spatial solutions sustainable and meet the diverse and changing housing needs and wishes of older people as they grow older. I also sought to reinforce the existing identity of the area, which I learned about from residents and others. The work consists of a research component and an applied component. The research part also included a participatory part with residents through an online survey and a workshop. The solutions in the design part are based on the fi ndings of the literature review, the wishes of the residents and the information on the planning area obtained from the City of Espoo. The design principles provided the framework for how the design was taken forward. Applying them, I drew up a plan for a residential building on a plot in Matinkylä and a plan for the yard areas on the plot. In my thesis, I present my own concrete vision of how infi ll housing in suburbs could be implemented in a way that supports housing for older people. The research section of my thesis shows that the health and well-being of older people is aff ected by issues such as loneliness, helplessness, feelings of boredom, security, belonging and a sense of self-worth. Housing for older people should therefore be inclusive, aesthetic, safe, accessible and, above all, community- based. Design should be empathetic, taking into account the principles of Design for All, Inclusive Design and Universal Design. The principles and design solutions found in the thesis can be applied wherever there is a desire to create community-friendly additional housing for all.
Description
Supervisor
Arpiainen, Laura
Thesis advisor
Verma, Ira
Keywords
ikääntyvät, asuminen, yhteisöllisyys, monisukupolvinen, inklusiivisyys, tiivistysrakentaminen
Other note
Citation