Teollisten palveluiden ja palvelukonseptien kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on palveluiden kehittäminen ja palvelukonseptin muodostaminen. Tavoitteena oli palvelutuotteen tuotekehitysprosessin määritteleminen sekä palvelukonseptin kehittäminen paperikoneen päällystysasemalle. Palvelutuotteen kehitysprosessi rakennettiin yleiseksi ja pyrittiin etsimään eroja fyysisten tuotteiden tuotekehitykseen nähden. Palvelukonsepti muodostettiin Opti/SymSizer päällystysaseman palveluihin perustuen, korostaen asiakasnäkökulmaa ja kokonaispalvelua. Tässä tutkimuksessa palveluiden kehittämistä lähestytään koneenrakennuksesta tunnettujen tuotekehitysprosessien pohjalta. Aiemmin on olemassa olevien palveluiden tuotteistusta tutkittu markkinoinnin ja strategian näkökulmasta. Kirjallisuudesta etsittiin palveluiden kehittämismalleja ja niiden pohjalta muodostettiin uusi tuotekehitysmalli teollisille palveluille. Tutkimusraportissa esitetään yleinen palvelukehitysmalli ja siitä koneiden tuotekehitykseen mukautettu versio. Palvelukonseptin luominen Opti/SymSizer päällystyslaitteelle toteutettiin pääasiassa haastatteluiden perusteella. Työssä kartoitettiin olemassa olevat palvelut, joiden pohjalta etsittiin uutta palvelupotentiaalia ja palvelutuoteideoita. Palveluportfolion pohjalta kehitettiin modulaarinen palvelukonsepti. Palvelukonsepti auttaa hahmottamaan kokonaisuuden tuoden asiakasnäkökulman voimakkaasti esille. Uusi palvelukonsepti mahdollistaa myös uusien toimintatapojen ja innovaatioiden hyödyntämisen luomalla linkin yrityksen strategian ja operatiivisen toiminnan välille. Tutkimuksen edetessä vahvistui käsitys siitä, että palveluiden kehittäminen tulisi aloittaa jo uuden koneen kehitysvaiheessa. Palveluiden tuotekehitys eroaa tuotteiden tuotekehityksestä ollen luonteeltaan enemmän iteratiivista ja kokonaisvaltaista. Uudet tekniset innovaatiot ja ansaintalogiikat mahdollistavat uuden tyyppiset palvelut ja palvelukonseptit.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Salo, Markku K.
Keywords
product development, tuotekehitys, service development, palveluiden kehittäminen, service concept, palvelukonsepti, service product, palvelutuote
Other note
Citation