Kassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastellaan kassavirtaraportoinnin roolia kunnan talouden ohjauksessa. Kuntien laskentatoimi on lähestynyt yritysten laskentatoimea 1990-luvulla ja siten jättänyt kassavirtojen tarkastelemisen vähäisemmälle huomiolle. Kunnan menojen ja tulojen luonteen takia kassavirtapohjainen talouden seuranta saattaa kuitenkin tuottaa lisäarvoa kunnan talouden seurantaan ja tasapainottamiseen. Sisäisessä laskennassa kassavirtaraportoinnin rooli korostuu erityisesti osana maksuvalmiuden varmistamista, joka on yksi kunnan taloudellisista tavoitealueista ja tärkeä osa kunnan kassanhallintaa. Tutkielman empiirinen osa on case-tutkimus Helsingin kaupungin kassanhallintaa hoitavan yksikön rahatulot ja rahamenot raportin tuottamisesta. Tutkimus on toteutettu vuonna 2010 hyväksikäyttäen osallistuva havainnointi-tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty case-organisaatiosta muodollisten ja epämuodollisten haastattelujen kautta, muistiinpanoja ja päiväkirjamerkintöjä tehden sekä sisäiseen ja ulkoiseen dokumentaariseen aineistoon ja tietojärjestelmiin tutustuen. Case-organisaation kassavirtaraportoinnin tarkastelu tuo esille kassavirtapohjaisella tiedolla olevan monia mahdollisia käyttötarkoituksia kunnan sisäisessä talouden ohjauksessa. Kassavirtapohjainen raportointi tarjoaa nopeasti reagoivan raportoinnin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusaseman muutoksista sekä auttaa maksuvalmiuden varmistamisessa.
Description
Keywords
johdon laskentatoimi, johdon raportointi, julkinen sektori, kassavirtaraportointi, kassanhallinta, kuntatalous
Other note
Citation