Performanssin tilanne

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Performanssin tilannetta hahmottelee, etsii ja katsoo jonakin, joka on olemassa ja läsnä, kunnes epäröinti täyttää mielen. Missä tuo tilanne on, mikä on sen suhde aikaan, millaista tilan hallintaa se nimensä alle kokoaa kutsuttaessa sitä performanssiksi? Taiteeseen tai performanssitaiteeseen liittyy moninaisen ilmaisun ja läsnäolon ajatuksia, toiveita rakentaa sille olemisen perustaa, joka olisi laadultaan vapaata ja avointa, eleessään ja tulkinnoissaan muuttuvaa ja liikkeessä. Näitä laatusanoja ja merkityksiä pidetään yllä ja toistellaan tehtäessä teoksia sekä puhuttaessa niistä, käsiteltäessä niitä koskevaa kieltä ja toimintaa. Monimuotoisesta tulee yhteisen merkityksen jakamista kielessä, jonka kaikki tunnistaa ja joka antaa tekemiselle perusteet ja eettisen oikeutuksen. Taiteilija, performanssitaiteilija tai esiintyjä rajaa ja avaa teoksensa ja tulkintansa mahdollisuuksia ja jatkuvia prosesseja, joilla käydä käsiksi olemiseen ja olennaiseen, mutta kuinka tuo oman kielen ja äänen hakeminen ja esiin tuominen linjaa yksilön suhtautumista itseensä tekijänä vaikuttamassa toiseen ja ympärillä, vieressä olevaan? Lakkaamaton oman äänen etsintä painostaa itseriittoisella asenteellaan ja halullaan uskoa yksilön voimaan. Samalla sen kuitenkin näkee kiehtovana häilymisenä ja kokemisen ulottuvuuksina vallankäyttönsä ja hajontansa ilmenemisissä, joita ei voi pysäyttää tai arvottaa tiettyyn paikkaan. Millaisia ovat vastuun kokemukset toiminnastaan ja teoksistaan, kielestään performanssin eleessä? Kirjoittamisessa ja esitysten tekemisessä, sekä niihin liittyvässä videossa olen yrittänyt katsoa ja pohtia missä performanssin, tilanteen, kielen tapahtuma on, mitä on ele niissä ja niiden väleissä.

You outline the situation of performance, searching it and observing it as something that is there and present until hesitation fills the mind. Where is that the situation is, what is its relationship to time, what kind of space management it combines under the name of performance? Art or performance art is associated with thoughts of diverse expression and presence, hopes to build foundation of being concerning it, existence which would be free and open, changing and in motion in it´s gestures and interpretations. These words of measuring quality and meanings is maintained and repeated in the making and speaking of art works, as well as dealing with the language and action conserning them. Diverse becomes sharing a common meaning in language, which all recognize and which will provide basis and ethical legitimacy for action and making of art. The artist, performance artist or performer limits, crops and opens the borders and possibilities of his work, the continuous processes to get on with, to touch the being and the essential, but how does that searching and exposing of one´s own language and voice aligns the individual's attitude towards himself as a maker of art by influencing another and that what is around you, next to you? Unending, continuous search of one´s own voice pressures with the self-righteous attitude and the will to believe in the power of the individual. At the same time, however, one can see it as a fascinating hovering and dimensions of experience in the phenomenons of indivudual´s use of power and the moments when it collapses. It is impossible to stop the motion of these phenomenons, they can not be stopped or valued at a certain place or location. What are the experiences of responsibility of one´s actions, activities, making of art works, finding one´s own language and gesture of performance? In writing and making of performances, as well as the video associated with them, I have tried to look at and reflect on where the event and happening of the performance, the situation, and the language is, what is the gesture in them and between them.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Saarinen, Veli-Matti
Keywords
performanssi, esitys, tilanne, ele, kieli, ruumis
Other note
Citation