Benefits of integrating intelligent video systems with building automation systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-17
Department
Major/Subject
Translational engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
57+10
Series
Abstract
The world is continually becoming more interconnected and previously separate technical systems are being integrated into now co-operative wholes. The communication revolution that the advent of the Internet produced is now expanding into new fields. The Internet of Things concept is changing the way in which systems communicate with each other within a built environment. This thesis’ main motivation is to examine how the communication and data sharing as well as co-operation between systems works on a more limited scale, between the different technical systems of a building. The main goals of the thesis were to define, what are the possible benefits and uses cases that could be created by integrating intelligent video systems with the technical systems of a building. Additionally, the thesis strived to map out how common integration between different systems was within buildings and how this integration was achieved. The thesis defines the current state of communication protocols and standards within the building automation and intelligent video system fields. Additionally, it describes the basic structures and capabilities of modern building automation and intelligent video systems. One result of the theses was the fact that there is currently very little integration between the different technical systems located within buildings. The few exceptions to this were with systems provided by a single supplier. These systems had a greater level of integration. The main reasons for this low level of integration was found to be the lack of common communication protocols and methods, as well as the organizational divides between the different systems. The main results of the thesis were the articulation of several use cases that system integration would enable as well as proposed additions to the Haystack semantic data model and tagging system.

Maailma verkostoituu nopeasti ja ennen erillisesti toimineet järjestelmät integroituvat keskenään uusiksi kokonaisuuksiksi. Internetin tuoma tiedonvälityksen vallankumous on laajenemassa ihmisten välisestä kommunikaatiosta uusille teknisemmille aloille. Esineiden internet eli Internet of Things on mullistamassa tavan, jolla rakennetun ympäristön eri järjestelmät kommunikoivat keskenään. Tämän työn päätarkoituksena on tarkastella tiedonjakamista ja järjestelmien välistä yhteistyötä rajatummassa tapauksessa, rakennusten sisäisten taloteknisten ja tietojärjestelmien kesken. Työn päätavoitteena oli määrittää mitä mahdollisia hyötyjä sekä käyttötapauksia pystyttäisiin luomaan integroimalla älykkäitä videojärjestelmiä taloteknisten järjestelmien kanssa. Tämän lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka paljon integraatiota järjestelmien välillä on ja miten nämä integraatiot toteutetaan. Työssä määritettiin nykytilanne taloteknisten sekä videojärjestelmien kommunikaatioprotokollissa sekä standardeissa. Tämän lisäksi työssä kuvailtiin rakennusautomaation ja älykkäiden videojärjestelmien perusrakenteet sekä toiminnallisuudet. Työn yhteydessä todettiin, että integraation määrä eri rakennusteknisten järjestelmien välillä on vähäistä lukuun ottamatta yksittäisten toimittajien kehittämiä järjestelmiä. Integraation vähäisyyden pääsyyt olivat yhteisten kommunikaatioprotokollien ja menetelmien puute sekä eri järjestelmien väliset organisaatiorajat. Työn päätuloksena olivat järjestelmäintegraation mahdollistamat käyttötapaukset sekä ehdotetut lisäykset Haystack tietotunnistejärjestelmään
Description
Supervisor
Laakso, Ilkka
Thesis advisor
Räihä, Jouni
Keywords
system integration, intelligent video systems, building automation systems, Internet of Things, semantic tags, project haystack
Other note
Citation