Kerro, kerro kuva! – Kuvakirja aikuisille suunnattuna ilmaisumuotona

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tarkastelen tässä opinnäytetyössä kuvakirjaa aikuisten kirjallisuuden muotona tutkimalla sitä, millainen aikuisten kuvakirja on ja miksi kuvakirja on marginaalinen aikuisten kirjallisuuden ilmaisumuoto. Pyrkimykseni on kiinnittää huomiota kuvakirjan käyttämättömään potentiaaliin aikuisten kirjallisuutena. Lähestyn aihetta kirjallisuuskatsauksen, olemassa olevien aikuisten kuvakirjojen analysoinnin, kuvakirjojen tekijöiden haastattelun ja oman kuvakirjakonseptini suunnitteluprosessin kautta. Opinnäytteessä selviää, että kuvakirja on aina modernin kuvakirjan synnystä, 1800-luvun lopulta, asti liitetty pääosin lastenkirjallisuuteen. Esitän, että ilmiön taustalla on länsimaisissa taideteorioissa vallalla ollut käsitys, jonka mukaan kuvataide on sanataidetta heikompi taiteen muoto, sekä siihen osittain liittyvä kuvituksen kritiikki. Johtopäätösteni mukaan aikuisten kuvakirjojen vähyys on seurausta kulttuuristen stereotypioiden ja markkinoinnillisten vaatimusten moninaisesta vuorovaikutuksesta. Vaikka kuvakirja määritellään usein lapsiyleisön kautta, on se työni valossa erityislaatuinen ja monipuolinen ilmaisumuoto, jolla on mahdollista kertoa vaikuttavia tarinoita kaikenikäisille.

In this thesis, I examine picture books as a form of telling stories to adult audiences. I study what is a picture book for adults and why there are so few of them. My intention is to draw attention to unreached potential of picture books as literature targeted towards adults. I approach the subject by doing a literature review, analysing existing picture books for adults, interviewing picture book makers and by going through the design process of my own picture book concept. The thesis reveals that modern picture books have been mainly affiliated with children’s literature since its birth in the late 1800s. I propose that the reason for this connection is based on the prevailing view in western art theories that visual art is a weaker form of art than literature. I conclude that the reason for the scarcity of picture books for adults is a result of combination of cultural stereotypes and market demands.Although picture book as a medium is often defined through child audience, based on my research, picture book is a unique and versatile form of expression suited for telling compelling stories for all ages.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Uppa, Heidi
Keywords
kuvakirja, aikuisten kuvakirja, aikuisille suunnattu kuvakirja, ikonoteksti, sarjakuva, multimodaalisuus
Other note
Citation