Mittakuvatietokanta tehdasympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Oy Mapvision Ltd on autoteollisuuden tuotannonohjaukseen palveluita ja tuotteita tarjoava yritys. Mapvision valmistaa Quality Gate -mittalaitteita, joilla osavalmistajat pystyvät mittaamaan jokaisen kiinnostavan piirteen jokaisesta tuottamastaan osasta. Quality Gate on optinen mittalaite. Mittauksen yhteydessä mitattavasta osasta otetaan kuvia monesta suunnasta. Mitattavat piirteet tunnistetaan näiltä mittakuvilta ja tunnistettujen sijaintien perusteella piirteille lasketaan 3D-koordinaatit. Mittauksessa syntyy paljon arvokasta kuvatietoa. Aiemmin mittakuvien säilyttämiseksi ei ole ollut käytettävissä tietokantaa. Tästä syystä mittakuvien säilyttämien on ollut vähäistä ja säilytettyjen kuvien käyttäminen vaikeaa. Tämän diplomityön tavoite oli kehittää mittakuvatietokanta, joka toimii tehdasympäristössä. Tietokanta automatisoi mittakuvien säilyttämisen ja mahdollistaa kuvien tehokkaan käyttämisen mittauksen jälkeen. Kuvatietokannan kehittäminen aloitettiin tutkimalla ympäristöä, jossa mittalaite toimii, sekä määrittelemällä tulevan kuvatietokannan käyttäjät ja käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitusten perusteella valittiin teknologian valinta kriteerit. Kriteerien perusteella perehdyttiin vaihtoehtoisiin teknologioihin ja tehtiin päätös käytettävästä teknologiasta. Toteutusvaiheessa määriteltiin laitteisto, jolla tietokanta toimii, sekä ohjelmoitiin tietokannan toiminnallisuus. Toteutuksen edetessä huomattiin, että aiemmin käytössä ollut kuvaformaatti aiheutti kuvien käytön hitauden. Ongelman ratkaisemiseksi tutkittiin vaihtoehtoisia kuvaformaatteja ja valittiin uusi formaatti. Diplomityön valmistuessa kuvatietokantaa testataan sekä suurella kuormalla että tuotantoympäristössä. Testeissä ilmenevät ongelmat tullaan ratkaisemaan. Testien valmistuttua kuvatietokanta tullaan tuotteistamaan, sekä ottamaan käyttöön autoteollisuudessa.

Oy Mapvision Ltd is company focused on delivering products and services to automotive industries processes control. Mapvision manufactures Quality Gate measurement systems. Quality Gate enables part manufacturers to measure all interesting features in all produced parts. Quality Gate is an optical measurement system. The measurement system measures parts by taking multiple images from different angles. Features are then recognized from the images and 3D-coordinates are calculated for the features. Measurement produces lots of valuable image data. Previously there was no image database for storing the data. For this reason, images were not always stored and the usage of the images was cumbersome. The objective of this thesis was to create a measurement image database for the factory environment. The image database automates the storing of the images and enables efficient usage of the images after measurement. The development was started by studying the factory environment and continued by defining the users and the use cases for the database. Technology selection criteria were derived from the use cases. Analysis of the technology alternatives was performed and the decision of the technology to be used was made using the criteria. In the implementation stage, hardware for the image database was selected and the database functionality was coded. While implementing the functionality, it became clear that the previously used image format was the cause of the slowness of image usage. To solve this problem, a study of image format alternatives was performed and a new format was selected. As this thesis is released, the image database is under high load and production environment tests. Problems arising from these tests are going to be fixed and finally the image database is going to be productized and taken into use in automotive industry.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Tuominen, Valtteri
Keywords
Optinen mittaus, mittakuvatietokanta, kuvatiedon tallentaminen, autoteollisuus
Other note
Citation