Veneiden talvisäilytysalueiden monikäyttö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
ark
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tämä diplomityö kehittää monikäytön toiminnallisuutta veneiden talvisäilytysalueelle vaihtoehtoisen viitesuunnitelman avulla. Tarkastelualueena on Helsingin Puotilanrannan venesatama, joka on yleiskaavassa määritelty meritäytön ja tehokkaan rantarakentamisen alueeksi. Työn tavoitteena on monikäytön keinoin tarjota alueen asukkaille rannan käyttömahdollisuuksia ja pääsyn vedenrajaan vahvistaen alueellista identiteettiä. Teoreettinen viitekehys avaa monikäyttöalueen taustatekijöitä sekä yleiskaavan tulkinnan haasteita maankäytön suunnittelussa. Diplomityön tutkimuskysymyksenä on, voidaanko monikäytön suunnittelupotentiaalilla 1) lisätä alueen arvoa merellisenä ulkotilana ja 2) pienentää alueen rakentamispaineen negatiivisia vaikutuksia luontoon verrattuna yleiskaavaperusteiseen asemakaavaluonnoksen suunnitteluratkaisuun? Puotilanranta valikoitui suunnittelualueeksi, koska alueella on nykyisin laaja veneiden talvisäilytysalue, joka soveltuisi rannan monikäyttöalueeksi hyvin. Alue on helposti saavutettavissa kolmelta metroasemalta ja rantareitiltä kävellen tai pyöräillen sekä talvella jopa hiihtäen. Analyysivaiheessa tutkittiin Puotilanrannan lähiympäristöä ja rantareitin ominaispiirteitä sekä analysoitiin monikäyttöalueen soveltuvuutta tapahtuma-alueeksi. Suunnitelmaosuus esittää Puotilanrannan ilmastoviisaan maankäyttöratkaisun, jossa veneiden säilytysalueesta muotoutuu eri toiminnoille avoin paikka. Asumista viitesuunnitelmassa on noin puolet asemakaavaehdotuksessa osoitetusta määrästä, mutta samalla vältytään alueen vesiekologiaa kuormittavalta meritäytöltä, hiilipäästöiltään raskaalta paalutukselta ja kivilouheen tuonnilta. Suunnitelmassa tarkastellaan veneiden säilytyspaikan potentiaalia kesäisenä tapahtumapaikkana ja sosiaalisen elämän keskuksena vuodenaikoja hyödyntämällä. Työn tuloksena voidaan todeta ensiksi monipuolisen toiminnan ja niiden saavutettavuuden lisäävän ranta-alueen arvoa ja toiseksi täyttömaa-alueen pienentyessä olemassa olevaa puustoa säilyi, infrarakentamisen kustannukset ja paalutuksen hiilipäästöt pienenivät. Lisäksi meritäytön negatiiviset vaikutukset poistuivat kokonaan. Johtopäätöksissä avautuu monikäytön suunnittelukeinoin rakennettu työkaluvalikoima, jonka avulla Puotilanrantaan suunnitellut toiminnot voitaisiin hyödyntää muilla vastaavilla alueilla. Diplomityö tehdään Aalto yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen. Valvojana toimii Elisa Lähde ja ohjaajina Charlotte Nyholm sekä Elina Inkiläinen.
Description
Supervisor
Lähde, Elisa
Thesis advisor
Nyholm, Charlotte
Inkiläinen, Elina
Keywords
monikäyttö, rantareitti, rantojen käyttö, maisema-arkkitehtuuri
Other note
Citation