Using ISO 9001 to Develop Quality Management Systems: A Case Study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-04
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
85 + 5
Series
Abstract
The objective of this thesis was to investigate the implementation of ISO 9001 quality standard and its effects on the development of a quality management system. Finding out how the standard affects the implementation of quality management systems, improvement ideas for companies using ISO 9001 can be offered. The research approach is twofold and therefore two bases of theory are used. Quality management literature is used to construct a framework of best practices. The frame-work presents the most important factors that should be found in a well-developed quality management system. In the other theoretical branch process the important aspects of process development are discussed and models presented in process development literature are explored to find ways to incorporate these aspects into practice. The case company is a small company that has used ISO 9001 for several years. The company’s quality management systems are researched using both data gathered during the development of quality management systems and interviews of key personnel. The case description presents the company’s quality management system and a model of the company’s process for process development. The company’s quality management system is compared to the framework of best practices and ISO 9001 to find out how the standard facilitates the implementation of said best practices and its process development model is compared to the ones found in process development literature to find improvement ideas. The results show that ISO 9001 generally results in quality management systems that fulfill its main objective: customer requirements. Building an excellent quality management system, however, requires paying attention to things outside the standards scope. Significantly employee involvement, using cross-functional groups and bench-marking are not integrated to practices using the standard. These factors should be paid attention to separately. The standard does not influence the process development practices of a company very much. Nevertheless management systems developed using ISO 9001 provide opportunities a) to enable process innovations by tapping into employees’ tacit knowledge and b) guiding the company’s evolution by connecting the process development efforts to company’s strategy.

Diplomityön tavoite oli tutkia ISO 9001 laatustandardin käyttöönottoa ja sen vaikutuksia laaduhallintajärjestelmän kehittämiseen. Standardin vaikutusten kartoittaminen mahdollistaa kehitysehdotusten löytämisen yrityksille, jotka käyttävät standardia. Tutkimuksen lähestymistapa on kaksijakoinen, minkä takia käytössä on kaksi teoriapohjaa. Laadunhallinnan tutkimusta käytetään parhaiden käytäntöjen kokoamiseen. Koottujen parhaiden käytäntöjen voi olettaa löytyvän yrityksestä, jolla on hyvin kehitetty laadunhallintajärjestelmä. Toisessa teoriakehyksessä tarkastellaan prosessinkehityksen tärkeitä piirteitä ja tarkastellaan prosessikehityskirjallisuudesta löytyviä malleja tarkoituksena siirtää niistä löytyvät hyvät ominaisuudet käytäntöön. Tapausesimerkkinä tutkimuksessa on pieni yritys, joka on käyttänyt ISO 9001 -sertifikaattia useamman vuoden ajan. Yrityksen laadunhallintajärjestelmiä tutkitaan sekä yrityksen laadunhallintajärjestelmien kerryttämän dokumentaation että avainhenkilöstön haastattelujen avulla. Tapauskuvauksessa esitellään yrityksen laadunhallintajärjestelmät ja mallinnetaan sen prosessinkehitykseen käyttämä prosessi. Yrityksen laadunhallintajärjestelmää verrataan parhaisiin käytäntöihin ja ISO 9001:een standardin vaikutusten selvittämiseksi ja kehitysehdotusten löytämiseksi. Tulokset osoittavat, että ISO 9001 yleisesti pääsee tavoitteisiinsa: asiakkaan vaatimusten täyttämiseen. Erinomaisen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen vaatii kuitenkin standardin ulkopuolisten asioiden huomioon ottamisen. Oleellisista tekijöistä henkilöstön osallistaminen kehitystoimiin, monitieteellisten ryhmien hyödyntäminen ja vertailuanalyysien tekeminen eivät siirry käytäntöihin standardoinnin avulla. Näihin seikkoihin onkin hyvä kiinnittää erikseen huomiota laadunhallintaa kehitettäessä. Standardi ei vaikuta huomattavasti yritysten prosessinkehitysmenetelmiin. ISO 9001 -sertifikaatin avulla kehitetyt laadunhallintajärjestelmät tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden a) edistää prosessi-innovaatioita käyttämällä hyväksi työntekijöiden hiljaista tietoa ja b) ohjata yrityksen evoluutiota yhdistämällä prosessinkehityksen ja yrityksen strategian.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Enden, Jarkko
Keywords
quality management systems, ISO 9001, quality standard, process development, laadunhallintajärjestelmät, ISO 9001, laatustandardi, prosessinkehitys
Other note
Citation