Käyttäjäorganisaation vastuullisen toimitilojen käytön työkalut Suomessa – tarpeet ja kehitysmahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104+3
Series
Abstract
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennaisia asioita nykyajan toimitilamaailmassa, ja toimitilojen käytön synnyttämiin vaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisia vastuullisen CREM:n työkaluja, joiden tarkoitus on auttaa käyttäjäorganisaatioita toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimitiloissaan. Työssä selvitettiin alan kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla, mitä asioita työkaluissa tulisi ottaa huomioon, jotta käyttäjäorganisaatioiden toimitilan käyttö olisi vastuullista ja huomioisi kaikki kestävän kehityksen kolme osa-aluetta – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – sekä kuinka eri Suomessa tarjolla olevat vastuullisen CREM:n työkalut soveltuvat toimitilojen vastuullisen käytön ohjaamiseen. Tutkimuksessa selvisi, että hyvän työkalun tulisi huomioida tasapainoisesti toimitilan ominaisuuksista ja sen käytöstä syntyvät vaikutukset organisaation taloudelle, henkilöstölle ja ympäristölle. Yhdellä toimenpiteellä voidaan vaikuttaa useampaan osa-alueeseen kerrallaan. Tärkeää on jatkuvan parantamisen periaatteen toteutuminen eli sitoutuminen tavoitteisiin ja toiminnan kehittämiseen. Tärkeää on myös osallistaa kaikki käyttäjäorganisaation jäsenet tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Suurin osa Suomessa tarjolla olevista vastuullisen CREM:n työkaluista ei sovellu yksittäisen toimitiloja käyttävän käyttäjäorganisaation toimitilojen vastuullisen käytön todentamiseen ja kehittämiseen. Parhaiten tähän tarkoitukseen todettiin soveltuvan Green Office - ja Ekokompassi-järjestelmien. Kyseisten järjestelmien eduksi voidaan lukea, että ne ottavat huomioon kunkin käyttäjäorganisaation tarpeet ja ovat hyvin joustavia ja kevyitä. Järjestelmien selkeä etu oli viestinnän helpottuminen ja lisääntyminen sekä raportoinnin ja seurannan tuominen osaksi käyttäjäorganisaatioiden vastuullista toimintaa. Toisaalta molemmat painottuvat lähinnä kestävän kehityksen ekologiseen näkökulmaan, joskin Green Office kattaa myös sosiaalista vastuuta. Käyttäjäorganisaatiot keskittyvät tyypillisesti vain muutaman toimenpidekategoriaan omissa järjestelmissään, eivätkä näin ollen kata kaikkea sitä, mitä vastuullinen toimitilojen käyttö edellyttää. Green Office ja Ekokompassi-järjestelmiltä halutaan lähinnä viestinnällistä hyötyä ja brändiarvoa. Järjestelmät eivät tarjoa benchmarking-tietoa, eivätkä pyri asettamaan käyttäjäorganisaatioita paremmuusjärjestykseen. Tulevaisuus tulee näyttämään riittääkö yksi merkki tai todistus kannustamaan käyttäjäorganisaatioita jatkuvaan parantamiseen, ja työkalujen palveluntarjoajien tulee vähintäänkin määritellä riittävä minimisuoritustaso. Kaikkiaan vastuullisuuden roolin toimitilaympäristössä voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Yhteiskunnan arvot, kiristyvät vaatimukset ja käyttäjäorganisaatioiden muuttuvat tarpeet tulevat myös vaikuttamaan siihen, millaisia vastuullisen CREM:n työkalut tulevat olemaan.

Sustainability and corporate social responsibility are essential for the modern office market, and the impacts caused by the use of office premises are to be considered. In this master’s thesis, responsible CREM tools, designed to help user organizations to function in a sustainable way in their premises, were studied. Based on literature and an interview study, answers to the questions, what things should be taken into account so that a user organization’s use of its premises would be responsible and take notice of all three aspects - ecological, social and economic - of sustainability, and how suitable different tools offered in Finland are for directing the responsible use of offices, were sought. According to this study, a good tool takes into consideration the effects that arise from the office space and its use on the organization’s economy, employees and the environment. With one action more than one sector of sustainability may be influenced simultaneously. Constant improvement is of utmost importance meaning commitment to goals and development of operations. Additionally, involving the members of the user organization to work together for mutual goals is crucial. The majority of the responsible CREM tools are not suitable for recording and developing the responsible use of an individual user organization’s office premises. The best tools for this purpose were detected to be Green Office and Ekokompassi systems. The fact, that these systems are very light, they take into account each user organization’s individual needs, and provide flexibility, can be considered beneficious. Also, these systems facilitate and increase communication as well as make reportage and monitoring a part of the user organization’s responsible operations. However, the ecological aspect of sustainability is emphasized both in Green Office and Ekokompassi, although Green Office does cover things related to social responsibility. The user organizations focus on a few actions at a time in their own systems, and thus, everything that responsible office space usage includes is not covered. The main value sought from Green Office and Ekokompassi is benefits from communication and brand value. The systems do not provide benchmarking information nor do they aim at ranking user organizations based on their performance. The future will show if one symbol or certification is enough to encourage user organizations to constant improvement, and the service providers behind the tools have to decide at least on the level of minimum requirements. All in all, the role of sustainability in office environments can be expected to grow. The values of the society, tightening requirements as well as the evolving needs of the user organizations will have an effect on what the tools for responsible CREM will look like in the future.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Kuula, Elina
Keywords
Green Office, Ekokompassi, käyttäjäorganisaatio, vastuullisuus, toimitila, CREM
Other note
Citation