Sisäilman laadun parantaminen korjausrakennushankkeissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
79 + 4
Series
Abstract
Sisäilma on käsitteenä laaja ja se on myös suhteellisen tuore aihepiiri rakennusalalla. Varsinkin korjausrakentamisen sektorilla menneisyyden välinpitämätön tai tietämättömyyteen perustuva suhtautuminen sisäilmateknisiin asioihin konkretisoituu usein, kun vanhoja rakenteita puretaan tai kiinteistössä suoritetaan ilmanvaihtoremontteja. Sisäilman laatuun vaikuttaa useita eri tekijöitä, jotka tulee kokonaisuudessaan ottaa huomioon turvallisen ja terveellisen asuinympäristön luomisessa, on kyse sitten uudisrakentamisesta tai korjausrakentamisesta. Tutkimus painottuu saneerausiässä oleviin tai muutoin rakennusvirheitä sisältäviin korjausuhan alla oleviin kiinteistöihin sekä niiden riskitekijöihin sisäilman kannalta. Allekirjoittanut työskentelee ammatissaan lähellä asiakasrajapintaa korjaushankkeiden valvojan tehtävissä ja tahtotilana oli viedä myös tämä tutkimus korjaushankkeiden yksityiskohtiin, jotka koskevat asukkaiden ja muiden tilan käyttäjien jokapäiväistä elämää. Tutkimuksen teoriaosuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Teoriaosuudessa käsitellään vanhoja kiinteistöjä koskevaa sisäilma-aihepiiriä ja siihen liittyviä yksityiskohtia mahdollisimman laajasti tutkimuksen aiheen rajauksen sisällä. Empiirinen aineisto on laadittu kahdessa erillisessä osassa, joista ensimmäinen (Luku 5) käsittelee ilmanvaihdon roolia, joka on laadittu Case-tutkimuksena taloyhtiöiden asukkaille suunnatun gallupkyselyn avulla sekä yrityksen sisäisten aineistojen avulla. Toinen aineisto (Luku 6), käsittelee rakenteiden rakennusfysikaalista käyttäytymistä eri tilanteissa ja sen vaikutuksia sisäilman laatuun ja se toteutettiin teemahaastattelulla. Diplomityö tarjoaa tietoa erityisesti suomalaisen rakennuskulttuurin historiassa käytetyistä haitta-aineista, niiden aiheuttamista sisäilmaongelmista ja kyseisten ongelmien korjaustavoista. Diplomityön rakenne on pyritty tekemään sellaiseksi, että maallikotkin pystyvät ymmärtämään lukemaansa. Suurimmat haasteet diplomityön kirjallisuuskat-sausosuuden tekemisessä olivat tiedon saatavuus sekä luotettavien lähteiden löytäminen. Aihepiiriä koskevat luotettavat lähteet löytyivät usein maksullisten e-kirjojen tai artikkelien takaa. Ilmaisilla väylillä tietoa on myös paljon saatavilla, mutta tietoa etsiessä päädyttiin usein kaupallisiin tarkoitusperiin viittaaviin sivustoihin.

Indoor air is a broad concept and it is relatively new theme in the construction industry. Especially in the renovation sector the former indifferent or ignorance-based attitudes on indoor air quality becomes concrete, when the old structures are being demolished or the building ventilation is carried out renovations. Indoor air quality is affected by several different factors that need to be completely reflected in the creation of a safe and healthy living environment, whether it is a question of new construction or renovation construction. The research focuses on the real estates that are under repair threat because of the aging or real estates that are under repair threat due to building containing errors, as well as the risk factors in terms of indoor air in above-mentioned scenarios. As a profession, the undersigned person works as a supervisor of renovation projects close to the customer interface. The intent was also to take this research as close as possible to the details of renovation projects that affect the daily lives of residents and other users. The theoretical part of the research was carried out as a literature review. The theoretical part of the study deals with indoor air themes and related details relating to old real estates widely as possible demarcation within the research topic. Empirical data has been written out in two separate parts. The first of which (Chapter 5) discusses the role of ven-tilation, which has been prepared with Case study and with the assist of the company’s internal data sources. The Case study was carried out with questionnaires which were ori-ented to residents of condominium. The second part of the empirical data (Chapter 6) deals with the physical behaviour of structures in different situations and its impact on indoor air quality. Chapter 6 was carried out by using theme interviews. The thesis provides information about the undesirable materials used in the Finnish construction industry, the indoor air problems caused by them, indoor air problems caused as well as ways to repair these problems. Structure of the thesis have tried to make such a manner that a layman can understand the reading. The biggest challenges in preparing the literature preview part was the access to information, as well as finding reliable sources. Authoritative sources regarding the subject matter was often found from e-books or articles which are subject to a charge. There is also a lot of information accessible without charge but the search for information often resulted ending up to sites, which based more on commercial intentions.
Description
Supervisor
Salonen, Heidi
Thesis advisor
Lallukka, Panu
Keywords
haitta-aineet, ilmanvaihto, kosteusvaurio, korjausmenetelmät
Citation