Improving the flow of heavy valve production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
89 + [9]
Series
Abstract
The objective of the thesis is to study the possibilities to improve the production flow of heavy valve production. Here, the flow means shorter throughput time and smaller work in process in visual working environment. A current state analysis is made of the manufacturing process from which the average throughput times and the most important problem areas are identified. The measurement results are analysed statistically. The need of capacity is assessed in relation to the required number of work stations. In addition, a value stream mapping is made of the manufacturing process. Furthermore, the most important areas for development and the development plan itself are defined on the basis of the results of the analysis. Also a benchmarking study is made on two different corporations. The aim of the benchmarking study is to get fresh development ideas the production studied. Lean production principles are used constantly in this thesis as it has an important role in the strategy of the factory. In accordance with the lean principles the waste is being reduced and the production flow is planned to be smooth and pull guided. Here the storage buffers play a major role and the size of the buffers specifies the work in process and the lead time. A simulation study is made to define the size of the buffers. According to the simulation study small buffers enable the smoothest manufacturing flow. A layout drawing is made of the storage buffers. This is supported by the flow chart for corrective actions and by the production planning principles that enable the pull production. The goal is to improve the transparency and smoothness of the manufacturing process which should be observed as better customer service. The performance measurement of the manufacturing process has an important role in achieving this.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia raskaiden venttiiliyhdistelmien tuotannon virtauttamiseksi niitä valmistavassa tehtaassa. Tässä virtauksella tarkoitetaan lyhyempää läpimenoaikaa ja pienempää keskeneräistä tuotantoa visuaalisessa tuotantoympäristössä. Tutkimuksessa tehdään valmistusprosessille nykytila-analyysi, jonka avulla saadaan selville keskimääräiset läpimenoajat ja suurimmat ongelmakohdat. Mittaustulokset analysoidaan tilastollisin menetelmin. Kapasiteettitarpeeseen otetaan kantaa työpisteiden resurssien suhteen. Valmistusprosessille tehdään lisäksi arvovirtakartoitus. Analyysitulosten mukaan päätetään valmistusprosessin tärkeimmät kehityskohteet ja laaditaan kehityssuunnitelma. Lisäksi tutkimuksessa tehdään benchmarking-vertailu kahteen eri teolliseen yritykseen. Vertailun tarkoituksena on saada hyviä kehitysideoita omaan tuotantoprosessiin. Lean-tuotantofilosofian periaatteita käytetään tutkimuksessa paljon, sillä se on tärkeässä asemassa tehtaan strategiassa. Lean-periaatteiden mukaisesti pyritään pääsemään hukasta eroon ja tuotannonohjauksessa pyritään mahdollisimman tasaiseen tuotantoon imuperiaatteella. Tässä ovat suuressa roolissa prosessinvaiheiden puskurivarastot, joiden koolla pystytään määrittämään keskeneräinen tuotanto ja siten läpimenoaika. Simulointitutkimus tehdään naiden puskurivarastojen kokojen määrityksestä. Simuloinnin perusteella valmistusprosessi toimii sujuvimmin pienillä puskurivarastoilla. Puskurivarastoista tehdään layout-suunnitelma, jota tukemaan on laadittu myös toimenpidekaavio häiriöiden hoitamiseksi ja tuotannonsuunnittelun toimintaperiaate imuohjauksen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on parantaa valmistusprosessin tasaisuutta ja läpinäkyvyyttä, minkä pitsisi näkyä parantuneessa asiakkaiden palvelukyvyssä. Tuotannon suorituskyvyn mittaaminen on tässä myös tärkeässä roolissa.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Pietola, Heikki
Keywords
Lean, tuotannonsuunnittelu, 5S, simulointi, production planning, kokoonpano, simulation, puskurivarastot, assembly, storage buffer
Citation