Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet: Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää millaisilla epätavanomaisilla rahapoliittisilla välineillä ja keinoilla Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit ovat reagoineet ajanjaksolla 15.9.2008-1.1.2012. Lisäksi tarkoituksena on ollut vertailla keskuspankkien toimien eroavaisuuksia sekä pohtia syitä miksi kyseiset keskuspankit ovat omalta osaltaan käyttäneet niille ominaisia epätavanomaisia keinoja. Aineisto ja tutkimusmenetelmät: Tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus. Lisäksi aineistona käytetään keskuspankkien rahapoliittisia päätöksiä sekä julkaisuja. Tutkielman kannalta tärkeä informaatio esitetään kuvien, taulukoiden ja liitteiden avulla. Tulokset: Kriisien syntytapa ja vaikutuskanava sekä talous- ja rahoitusjärjestelmän erilaiset rakenteet edellyttävät keskuspankeilta erilaisia epätavanomaisia toimia. Keskuspankit käyttivät hyvin samantyylisiä keinoja finanssikriisin alkuvaiheessa, mutta euroalueen valtionvelkakriisi muutti tätä. Euroopan keskuspankki on epätavanomaisena toimena tukenut vahvasti sille tärkeitä pankkien välisiä markkinoita. Yhdysvaltain keskuspankki on puolestaan ostanut mittavasti arvopapereita, ja näin elvyttänyt talouden tilaa. Yhdysvaltain keskuspankki on tutkielman ajanjaksolla pystynyt paremmin saavuttamaan rahapoliittiset tavoitteensa toteuttamalla voimakkaampaa ja aggressiivisempaa rahapolitiikkaa kuin Euroopan keskuspankki. Epätavanomaisesta rahapolitiikasta irtautuminen tulee kuitenkin olemaan Yhdysvaltain keskuspankille vaikeampaa verrattuna Euroopan keskuspankkiin.
Description
Keywords
Epätavanomainen rahapolitiikka, finanssikriisi, määrällinen keventäminen, laadullinen keventäminen, vaikuttaminen tulevaisuuden odotuksiin, Fed, EKP
Other note
Citation